Sin­gra­du­ras im­bo­rra­bles

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - [ LETRAS ] - JO­SEPH CON­RAD

R. NI­CO­LÁS | Vol­ver ato­par ao ma­ri­ñei­ro Char­les Mar­low, que des­de a dis­tan­cia que con­fi­re a ida­de evo­ca con to­do lu­xo de de­ta­lles un­ha ac­ci­den­ta­da e aven­tu­rei­ra tra­ve­sía —no fon­do un sím­bo­lo da pro­pia exis­ten­cia—, que vi­viu a bor­do do Ju­dea, un bar­co que sin­gra­ba os ma­res bai­xo o le­ma de «fa­cer ou mo­rrer» e na que par­ti­ci­pou como se­gun­do ofi­cial des­de un por­to in­glés ata Bang­kok, re­sul­ta un ver­da­dei­ro go­zo. Ve­la­quí un tre­pi­dan­te canto á mo­ci­da­de que fu­xiu, en­tre pe­ri­gos, ilu­sións e xes­tos so­li­da­rios, ver­ti­do es­plen­di­da­men­te ao ga­le­go por A. To­bar, que en­ga­de un tra­ba­lla­do e pre­ci­so cor­po de no­tas.

«MO­CI­DA­DE»

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.