Car­ba­llei­ras, pe­dra, no­bre­za e ar­te

Mo­ra­ña, te­rra de can­te­iros, que dei­xa­ron boa mos­tra do seu tra­ba­llo nos cru­cei­ros do mu­ni­ci­pio; pe­ro ta­mén de te­ce­do­res, arriei­ros, car­pin­tei­ros…

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de Galicia (OneOff ALL) - - ECONOMÍA -

Pe­ro Mo­ra­ña ten moi­to máis pa­ra ver que os cru­cei­ros dos no­sos an­te­pa­sa­dos. In­nu­me­ra­bles res­tos ar­queo­ló­xi­cos, en­tre os que des­ta­ca a La­pa de Gar­gan­táns; igre­xas ro­má­ni­cas co­ma as de San Pe­dro de Re­bón ou Gar­gan­táns; fon­tes das que ma­na boí­si­ma au­ga co­ma a de San­ta Xus­ta (ano 1501) ou a da Ro­za­ve­lla, na pa­rro­quia de Amil. Se que­res re­la­xar­te, po­des dar un bo pa­seo po­la Sen­da Bio­sau­da­ble, que dis­co­rre á bei­ra do río en­tre as pa­rro­quias de San­ta Xus­ta e La­mas e re­ma­tar des­can­san­do nun­ha das moi­tas car­ba­llei­ras que te­mos no mu­ni­ci­pio. E se o que que­res é festa, po­de­mos dis­fru­tar den­de as an­ces­trais co­ma a Ra­pa das Bes­tas (2º do­min­go de xu­llo); as re­li­xio­sas co­ma a San­ta Xus­ta (19 de xu­llo) ou Os Mi­la­gres de Amil (2ª do­min­go de se­tem­bro) ou as gas­tro­nó­mi­cas, co­ma o Por­qui­ño á Bra­sa ou o Car­nei­ro ó Es­pe­to. De­cla­ra­da de In­tere­se Tu­rís­ti­co de Ga­li­cia, ce­lé­bra­se o úl­ti­mo do­min­go de xu­llo e es­te ano che­ga á súa XLVIII edi­ción. Des­ta­ca po­la súa pe­cu­lia­ri­da­de, pois é a úni­ca des­tas ca­rac­te­rís­ti­cas que se ce­le­bra en Ga­li­cia, on­de o prin­ci­pal pro­ta­go­nis­ta é o car­nei­ro. A for­ma da súa pre­pa­ra­ción re­món­ta­se aos anos vin­te e pro­vén dun­ha tra­di­ción ar­xen­ti­na. que co trans­co­rrer dos anos se con­ver­ti­ría nun­ha das ce­le­bra­cións gas­tro­nó­mi­cas de máis re­no­me na co­mu­ni­da­de galega, atraen­do a ca­da vez maior nú­me­ro de co­men­sais.

Ce­lé­bra­se nun mar­co in­com­pa­ra­ble, a car­ba­llei­ra de San­ta Lu­cía, on­de po­den che­gar a xun­tar­se un to­tal de 3.000 co­men­sais e sen­do un­has 10.000 per­soas as que nos vi­si­tan ese día. Ás se­te da ma­ñá prén­de­se o lu­me e co­me­za o es­pec­tácu­lo. A sin­gu­la­ri­da­de da pre­pa­ra­ción dos car­nei­ros ó es­pe­to con­sis­te en abri­los en ca­nal, co­lo­ca­los so­bre un­ha es­tru­tu­ra de fe­rro en for­ma de do­bre cruz e asa­los co­lo­ca­dos en círcu­los arre­dor das bra­sas de ma­dei­ra de car­ba­llo.

E de­pois de pa­sar un día dis­fru­tan­do da na­tu­re­za, do no­so pa­tri­mo­nio ou das no­sas fes­tas, po­des hos­pe­dar­te no no­so con­ce­llo; te­mos gran va­rie­da­de de alo­xa­men­tos ru­rais e dous fer­mo­sos pa­zos.

O Car­nei­ro ó Es­pe­to é a festa gas­tro­nó­mi­ca por ex­ce­len­cia do Con­ce­llo de Mo­ra­ña

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.