«Cre­mos po­si­ble re­ver­tir os im­pac­tos e mi­ni­mi­za­los sen dei­xar de pescar»

Re­cor­da que a pes­ca com­par­te o mar con sec­to­res co­mo o ener­xé­ti­co e o tu­ris­mo

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de Galicia (OneOff ALL) - - TERRA - A. BUÍNCAS

Os ma­ri­ñei­ros, cre Je­sús Lou­ri­do, te­ñen un­ha con­cien­cia cla­ra de que hai que fa­cer o po­si­ble pa­ra po­der se­guir vi­vin­do da pes­ca de ma­nei­ra sus­ten­ta­ble.

—Ata que pun­to é un pro­ble­ma o li­xo ma­ri­ño?

—Den­de Ce­lei­ro ache­gá­mo­nos a no­sa ac­ti­vi­da­de den­de un­ha pers­pec­ti­va ho­lís­ti­ca e te­mos moi presentes to­dos os ele­men­tos cos que in­ter­ac­tua­mos na no­sa la­bor de pes­ca ex­trac­ti­va dos re­cur­sos pes­quei­ros sal­va­xes. Con­gra­tu­lá­mo­nos de que se te­ña posto o fo­co no pro­ble­ma do li­xo ma­ri­ño que in­ci­de ne­ga­ti­va­men­te nos eco­sis­te­mas e, por tan­to, nas cap­tu­ras que fa­ce­mos e no ali­men­to que pro­por­cio­na­mos aos no­sos ci­da­dáns. Qui­zais co­mo nou­tros ca­sos, po­de dar a im­pre­sión de que a so­cie­da­de de­cá­ta­se tar­de, pe­ro nós es­ta­mos con­ven­ci­dos de que é po­si­ble re­ver­ter os po­si­bles im­pac­tos e mi­ni­mi­za­los sen com­pro­me­ter con iso a no­sa la­bor de traer a te­rra pei­xes de ma­nei­ra sos­ti­ble.

—Na lis­ta de preo­cu­pa­cións, que nú­me­ro ocu­pa?

—A su­ma das preo­cu­pa­cións non res­pon­de o to­tal das in­que­dan­zas dos ma­ri­ñei­ros de Ce­lei­ro, por iso den­de hai anos in­ten­ta­mos aco­mo­dar a no­sa ac­ti­vi­da­de ás me­llo­res prác­ti­cas re­co­ñe­ci­das pa­ra re­du­cir o no­so im­pac­to me­dioam­bien­tal. Con ese ob­xec­ti­vo, DNV cer­ti­fi­cou que, con­for­me ao es­tán­dar da oe­ne­gé Friend of the Sea, a no­sa flo­ta cum­pre con es­tri­tos pro­ce­de­men­tos de xes­tión bio­ló­xi­cos, so­ciais e eco­nó­mi­cos da no­sa pes­quei­ra cun mí­ni­mo im­pac­to me­dioam­bien­tal. Ade­mais de es­cru­pu­lo­sa­men­te cum­prir cos tra­ta­dos in­ter­na­cio­nais (Mar­pol), en­ga­di­mos pro­ce­de­men­tos pro­pios internos que ga­ran­ten que se traian a te­rra to­dos os residuos só­li­dos, en es­pe­cial os plás­ti­cos.

—Ata­que­pun­toé­res­pon­sa­bleo­sec­tor de­se cú­mu­lo de des­per­di­cios?

—Os ma­ri­ñei­ros son qui­zais o máis pe­queno gru­po con in­ci­den­cia nos es­pa­zos ma­rí­ti­mos si po­ñe­mos en pers­pec­ti­va o con­xun­to de usos que so­por­tan e que van den­de a ex­trac­ción de hi­dro­car­bu­ros, as ru­tas mer­can­tes, o tu­ris­mo, ver­ti­dos ur­ba­nos e in­dus­triais de­pu­ra­dos… Pe­ro non por iso é o me­nos com­pro­me­ti­do. E máis, so­mos os pri­mei­ros en de­ca­tar­nos da im­por­tan­cia de re­du­cir o mí­ni­mo os im­pac­tos, e por iso as flo­tas eu­ro­peas den­de hai máis de un­ha dé­ca­da con­tan con pro­ce­de­men­tos e nor­ma­ti­va pa­ra evi­tar a pes­ca fan­tas­ma con apa­re­llos de en­ma­lle que se po­de dar nou­tras la­ti­tu­des: si se per­de un apa­re­llo, re­xís­tra­se, e in­ten­ta re­cu­pe­rar­se. No no­so ca­so, no pin­cho de Ce­lei­ro é im­pen­sa­ble es­te ti­po de im­pac­to ao ir to­do ase­gu­ra­do cun­ha ti­ra en pa­ra­le­lo ao pa­lan­gre, pa­ra re­cu­pe­ra­lo si se rom­pe.

—Fai­se se­pa­ra­ción de residuos a bor­do ou vai to­do po­la bor­da?

—Fai­se un­ha xes­tión do plás­ti­cos a bor­do con­for­me a pro­ce­de­men­tos es­tan­da­ri­za­dos que ga­ran­te que na­da vaia po­la bor­da com­pro­me­ten­do os no­sos ma­res.

—Que ini­cia­ti­vas ten en mar­cha o sec­tor pes­quei­ro pa­ra mi­ti­gar o pro­ble­ma do li­xo ma­ri­ño?

—Gus­ta­ría­nos que saí­ran adian­te as ini­cia­ti­vas que per­mi­tan re­ci­clar e po­ñer en va­lor os re­fu­ga­llos, es­pe­cial­men­te os plás­ti­cos, que es­ta­mos traen­do a te­rra.

—Un dos pro­ble­mas máis im­por­tan­tes pa­ra un­ha flo­ta co­mo a de A Ma­ri­ña é o da xes­tión das vís­ce­ras do pei­xe. Por que non se traen a te­rra en vez de ti­ra­las po­la bor­da?

—Po­ñá­mo­nos en pers­pec­ti­va. As flo­tas pes­quei­ras mun­diais pro­ce­san o pei­xe a bor­do de mo­do si­mi­lar, se non igual, ás flo­tas ma­ri­ña­nas. É un pro­ble­ma di­fe­ren­te aos plás­ti­cos. As vís­ce­ras son un sub­pro­du­to na­tu­ral da pes­ca sal­va­xe que se de­vol­ve ao mar e son sos­tén de co­mu­ni­da­des de aves, co­mo oco­rre con cer­tos des­car­tes. Os pa­rá­si­tos son par­te do me­dio e o seu ci­clo ce­rra­se e de­pen­de da pre­sen­za e abun­dan­cia de ma­mí­fe­ros ma­ri­ños nou­tras la­ti­tu­des. A di­fe­ren­za un­ha vez máis na Ma­ri­ña e en Ce­lei­ro, é a di­fe­ren­te con­cien­cia e apro­xi­ma­ción a es­ta cues­tión, co­mo oco­rre cos plás­ti­cos. Es­te de­be ser un dous pou­cos por­tos no mun­do no que se es­tán adop­tan­do ini­cia­ti­vas, e des­ti­nan­do car­tos e re­cur­sos pa­ra mi­ni­mi­zar o po­si­ble im­pac­to pe­se a que non es­tea de­ter­mi­na­do o gra­do de in­fluen­za des­ta prác­ti­ca nun con­tex­to de cam­bio cli­má­ti­co ou can­do me­nos, de in­cre­men­to de­mos­tra­do das tem­pe­ra­tu­ras das au­gas nos no­sos ca­la­doi­ros, fac­tor que si pa­re­cen in­tuír os cien­tí­fi­cos co­mo o máis de­ter­mi­nan­te.

—Que se es­tá fa­cen­do pa­ra re­du­cir a pre­sen­za de pa­ra­si­tos no pei­xe?

—De mo­do pre­ven­ti­vo, pa­ra mi­ni­mi­zar o po­si­ble im­pac­to e re­du­cir a pre­sen­za de pa­ra­si­tos no me­dio, Puer­to de Ce­lei­ro e An­fa­co es­ta­mos re­ma­tan­do a ins­ta­la­ción e va­li­da­ción no pin­chei­ro Fle­cha dun pro­to­ti­po que os inac­ti­va an­tes de de­vol­ve­los ao me­dio. En pa­ra­le­lo, nos bar­cos de Ce­lei­ro vi­mos for­man­do ás tri­pu­la­cións na me­llo­ra do pro­ce­sa­do a bor­do das cap­tu­ras. Le­van pa­sa­do po­los cur­sos máis de 100 ma­ri­ñei­ros de 26 bar­cos de Ce­lei­ro. Ar­ma­do­res e tri­pu­la­cións es­tán so­me­ti­dos a ava­lia­ción con­ti­nua que lles per­mi­te ser cons­cien­tes da ca­li­da­de do seu tra­ba­llo a bor­do e iden­ti­fi­car opor­tu­ni­da­des de me­llo­ra.

—Es­tá su­pe­ra­da a úl­ti­ma cri­se da pes­ca­da?

—No ve­rán coin­ci­di­ron dous im­pon­de­ra­bles, un­ha cruel cam­pa­ña alar­mis­ta e un po­si­ble in­cre­men­to de ache­gas de pei­xe a bai­xo pre­zo no mer­ca­do. Is­to úl­ti­mo es­tá pen­den­te de con­fir­ma­ción. Po­lo que res­pec­ta ás in­for­ma­cións alar­mis­tas e qui­zais ten­den­cio­sas di­ri­xi­das a un­ha es­pe­cie —can­do to­dos sa­be­mos que se tra­ta dun pro­ble­ma global— cau­san un dano irre­cu­pe­ra­ble xa se­xa no pei­xe fres­co sal­va­xe, no con­xe­la­do ou no de gran­xa. O dano es­tá fei­to e ago­ra de­be­mos in­ten­tar de­vol­ver­lle a con­fian­za ao con­su­mi­dor ex­pli­can­do que de­be se­guir co­men­do pei­xe por­que é un­ha das fon­tes máis sas de ali­men­ta­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.