«Hai pro­to­co­los, pe­ro só pa­ra as con­tas da fir­ma»

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EN PORTADA - M. Mén­dez

Re­co­no­ce que par­ten con ven­ta­ja. En una empresa de te­le­co­mu­ni­ca­cio­nes, co­no­cer los se­cre­tos de In­ter­net es un re­qui­si­to que se le pre­su­po­ne al grue­so de la plan­ti­lla. Ós­car Re­boi­ras es el ges­tor de re­des so­cia­les de R, pro­vee­do­ra de In­ter­net y te­le­fo­nía mó­vil. «Os em­pre­ga­dos te­ñen un per­fil moi avan­za­do nes­te sen­so», apun­ta. Aún así, nun­ca se de­ja de apren­der: «Re­cen­te­men­te, va­rios equi­pos re­ci­bi­ron for­ma­ción es­pe­cí­fi­ca so­bre Lin­ke­dIn. Trá­ta­se de bus­car as po­ten­cia­li­da­des des­ta pla­ta­for­ma pa­ra dar a co­ñe­cer os ser­vi­zos e so­lu­cións que ofre­ce­mos a ou­tros pro­fe­sio­nais e empresas de Ga­li­cia».

La Red es­tá lle­na de so­bre­sal­tos y siem­pre hay que es­tar aler­ta. Por eso han de­sa­rro­lla­do pro­to­co­los de res­pues­ta que, con to­do, se li­mi­tan a las cuen­tas ofi­cia­les de la mar­ca. «Ca­da usua­rio sa­be per­fec­ta­men­te co­mo usar as re­des so­ciais e en nin­gún ca­so ve­mos que o seu em­pre­go cho­que coa no­sa fi­lo­so­fía de empresa. Ao con­tra­rio. Bus­ca­mos co­mu­ni­car­nos e apro­vei­tar as van­ta­xes que ofre­cen as no­vas pla­ta­for­mas», pre­ci­sa. Am­pa­ran, in­sis­te, la ne­ce­sa­ria se­pa­ra­ción en­tre el ám­bi­to pri­va­do y el em­pre­sa­rial en el mun­do on­li­ne. «Pa­ra os per­fís per­soais, to­tal­men­te des­li­ga­dos do tra­ba­llo, non cre­mos ade­cua­do es­ta­ble­cer nin­gún pro­to­co­lo», afir­ma. «Sem­pre de­fen­de­mos o pa­pel das re­des so­ciais pa­ra che­gar aos no­sos clien­tes, fa­cén­doo dun xei­to di­rec­to e ho­nes­to, po­lo que cre­mos que esa fi­lo­so­fía a te­ñen moi cla­ra to­dos os com­pa­ñei­ros. Hai quen as usa máis pa­ra te­mas uni­ca­men­te per­soais, hai quen as eli­xe pa­ra in­for­mar­se ou pa­ra es­tar en con­tac­to con xen­te de re­fe­ren­cia no sec­tor, pe­ro son dous ám­bi­tos dis­tin­tos, aquí fa­la­mos do pri­va­do», con­clu­ye.

Re­boi­ras cree en la for­ma­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.