MARÍA LOU­REI­RO «Que te­ña­mos au­ga nos fai moi for­tes no con­tex­to do cam­bio cli­má­ti­co»

A in­ves­ti­ga­do­ra da USC di que Ga­li­cia é un bo exem­plo de bio­eco­no­mía. Ase­gu­ra que a no­sa co­mu­ni­da­de ten moi­to que ga­ñar por­que se a tem­pe­ra­tu­ra sube dous graos, non ha­be­rá moi­tos lu­ga­res con tan­ta au­ga dis­po­ñi­ble. Por iso, Lou­rei­ro ur­xe a to­mar me­di­das de

La Voz de Galicia (A Coruña) - Mercados - - EN PORTADA - Xa­vier Fonseca

María Lou­rei­ro é un­ha das in­ves­ti­ga­do­ras da USC máis ci­ta­das do mun­do no cam­po da Aná­li­se Eco­nó­mi­ca. Dou­to­ra po­la Uni­ver­si­da­de Es­ta­tal de Was­hing­ton, o seu tra­ba­llo cén­tra­se no im­pac­to da eco­no­mía no me­dio am­bien­te e ta­mén nos efec­tos eco­nó­mi­cos das ca­tás­tro­fes na­tu­rais.

—¿Co­mo de preo­cu­pa­da es­tá a eco­no­mía mun­dial co que­ce­men­to glo­bal?

—Po­lo me­nos moi­to máis que en tem­pos pa­sa­dos. O cre­ce­men­to de pu­bli­ca­cións que men­cio­nan o cam­bio cli­má­ti­co é ex­po­nen­cial.

—¿Po­de ser com­pa­ti­ble un mun­do sos­ti­ble cun­ha eco­no­mía que bus­ca cre­cer?

—As po­lí­ti­cas eco­nó­mi­cas de­ben ter un­ha vi­sión máis a lon­go pra­zo. Creo que os paí­ses mo­der­nos, po­lo me­nos os nór­di­cos, xa non es­tán tan ob­se­sio­na­dos con cre­cer e te­ñen en con­ta o pa­pel que xo­ga o me­dio am­bien­te no desen­vol­ve­men­to do ser hu­mano. Ade­mais, non ac­tuar ago­ra po­de ser moi­to máis ca­ro e pe­ri­go­so que fa­ce­lo a lon­go pra­zo.

—¿Por que?

—Pa­ra paí­ses re­la­ti­va­men­te cá­li­dos co­ma o no­so, un­ha subida dun 1,5 graos ou máis, po­de pro­du­cir moi­tos máis da­nos re­la­cio­na­dos con even­tos ex­tre­mos. A fun­ción que re­la­cio­na au­men­tos de tem­pe­ra­tu­ra e da­nos eco­nó­mi­cos ten­de a ser con­ve­xa, cre­ce a rit­mo cre­cen­te.

—Pe­ro, ¿é real­men­te po­si­ble mu­dar o mo­de­lo ac­tual?

—O cam­bio vai­se ma­te­ria­li­zar quei­ra­mos ou non. Se ago­ra non fa­ce­mos na­da, se­rá po­la for­za no fu­tu­ro. Pe­ro an­tes di­so ha­be­ría que ser cohe­ren­tes e ar­te­llar po­lí­ti­cas de mi­ti­ga­ción e adap­ta­ción. O im­pac­to am­bien­tal que es­ta­mos a pro­du­cir ten que ser in­terio­ri­za­do.

—¿E se non o fa­ce­mos?

—Se non se con­tén, o au­men­to da tem­pe­ra­tu­ra por de­bai­xo de dous graos pa­sa­re­mos a un con­tex­to no que ha­be­rá im­pos­tos de car­bono a to­das as ac­ti­vi­da­des con­ta­mi­nan­tes e en con­se­cuen­cia vi­ra­ría a de­man­da e as tendencias de con­su­mo.

—Ou se­xa, que a res­pos­ta che­ga­rá po­la for­za e pa­gan­do máis.

—Os im­pos­tos te­ñen os seus lí­mi­tes ta­mén. Nos paí­ses nór­di­cos o al­cohol ten unas ta­xas al­tí­si­mas, pe­ro o ni­vel de al­coho­lis­mo non de­cre­ce por­que se con­se­gue nos mer­ca­dos ne­gros. Por iso fai fa­lla ta­mén con­cien­cia­ción den­de moi ca­ti­vos. Eu creo que é moi im­por­tan­te a edu­ca­ción, ata os tres anos so­bre to­do.

—Ta­mén so­li­da­rie­da­de, ¿non?

—Den­de lo­go, non hai ou­tra ma­nei­ra de fa­ce­lo. Ade­mais de­be ser in­tra­xe­ne­ra­cio­nal e in­ter­xe­ne­ra­cio­nal. Sen em­bar­go, ago­ra mes­mo a ni­vel glo­bal hai un equi­li­brio no cal a coope­ra­ción é in­fe­rior, as emi­sións son máis al­tas e os pre­zos do car­bón máis bai­xos.

—¿Cal é o fu­tu­ro do pe­tró­leo?

—Que­dan re­ser­vas pa­ra dé­ca­das,

te das emi­sións con­ta­mi­nan­tes. Igual que no res­to da UE, en Ga­li­cia o 70 % da con­ta­mi­na­ción res­pon­sa­ble do cam­bio cli­má­ti­co sae po­los es­ca­pes dos vehícu­los. Non ten po­lo tan­to na­da de es­tra­ño que a UE e o Go­berno cen­tral po­ñan o fo­co nel co­mo a mei­ran­de opor­tu­ni­da­de pa­ra me­llo­rar a si­tua­ción. Fai uns días ce­le­bra­mos o obra­doi­ro anual da Cá­te­dra Fe­no­sa, cen­tra­do xus­to nes­te de­ba­te. Ex­per­tos do sec­tor aca­dé­mi­co, em­pre­sa­rial e pú­bli­co dei­xa­ron cla­ro que os com­bus­ti­bles fó­si­les es­tán con­de­na­dos a des­apa­re­cer co­mo fon­te de ener­xía pa­ra os no­sos vehícu­los a cur­to e me­dio pra­zo, máis se ca­be no ca­so do dié­sel, pan pa­ra ho­xe e fa­me pa­ra ma­ñá xa que ten un gran im­pac­to na saú­de. De­be­mos adop­tar de xei­to cre­cen­te os vehícu­los hí­bri­dos, to­tal­men­te com­pe­ti­ti­vos cos tra­di­cio­nais de com­bus­tión, os eléc­tri­cos, con cus­tes me­no­res a un vehícu­lo de com­bus­tión nun pra­zo de oi­to anos, ou os de gas na­tu­ral. Es­tes úl­ti­mos son moi­to me­nos con­ta­mi­nan­tes, o pe­ro a súa evo­lu­ción de­pen­de­rá da ta­xa do car­bono. Es­ta­ble­cen­do un pre­zo ao CO2, bus­ca­ran­se ra­pi­da­men­te ener­xías re­no­va­bles.

—¿Nes­te desafío glo­bal on­de es­tá Ga­li­cia?

—Ga­li­cia é moi ri­ca en ter­mos bio­eco­nó­mi­cos. O no­so sec­tor pes­quei­ro

gas é máis ba­ra­to ca ga­so­li­na ou dié­sel, os vehícu­los ac­tuais pó­den­se adap­tar pa­ra o seu uso e pó­den­se mer­car co­ches con de­pó­si­to de gas e ga­so­li­na con sub­ven­cións pa­ra elo. Non son en­te­le­quias se­nón reali­da­des. Dos po­lí­go­nos de Ga­li­cia saen a dia­rio ca­mións que co­bren gran­des dis­tan­cias usan­do gas. Iso si, é un pa­so pa­ra ir me­llo­ran­do pe­ro non o ob­xec­ti­vo de­fi­ni­ti­vo. Fi­cou cla­ro que ca­mi­ña­mos ca­ra un cam­bio da mo­bi­li­da­de, on­de de fei­to a xen­te máis no­va non só non ten co­che pro­pio se­nón que nin se­que­ra sa­ca o per­mi­so de con­du­cir. Ou­tra men­sa­xe cla­ra é que os im­pos­tos aos com­bus­ti­bles en Es­pa­ña son moi bai­xos. É pre­ci­so subilos a fin de frear a com­pra dos vehícu­los máis con­ta­mi­nan­tes. Es­tes im­pos­tos re­ca­da­dos po­de­rían­se em­pre­gar en po­lí­ti­cas pa­ra un­ha maior xus­ti­za e sos­ti­bi­li­da­de am­bien­tal. Non per­da­mos de vis­ta que a ca­pa­ci­da­de re­ca­da­do­ra de ter os mes­mos im­pos­tos nes­te ei­do que os paí­ses da con­tor­na po­de re­pre­sen­tar ata un 3 ou 4 % é o ter­cei­ro de Eu­ro­pa e a no­sa pro­du­ción de lei­te ou fo­res­tal é a máis im­por­tan­te de Es­pa­ña. Ade­mais, o sec­tor ener­xé­ti­co é ex­ce­den­te. O que pa­sa é que hai un­ha cer­ta di­ver­xen­cia en­tre o ca­pi­tal na­tu­ral e o hu­mano. Sen es­que­cer que ter au­ga nos fai ex­tra­or­di­na­ria­men­te for­tes.

—Pe­ro imos ca­ra un no­vo es­ce­na­rio cli­má­ti­co.

—Esa é a cues­tión. Por iso hai que le­var a ca­bo po­lí­ti­cas de adap­ta­ción e mi­ti­ga­ción de for­ma ur­xen­te por­que te­mos moi­tí­si­mo que ga­ñar.

—¿On­de hai que in­ves­tir?

—Te­mos pen­den­te ar­te­llar po­lí­ti­cas ba­sea­das nun­ha vi­sión máis in­te­gral dos eco­sis­te­mas. Iso por exem­plo im­pli­ca pen­sar no mon­te non só co­mo pro­du­tor de ma­dei­ra, se­nón ta­mén co­ma su­mi­doi­ro de car­bono, al­ber­gue pa­ra a bio­di­ver­si­da­de, pu­ri­fi­ca­dor de au­ga.

—¿Po­de­mos ter una po­si­ción de van­ta­xe res­pec­to a ou­tras zo­nas?

—Ga­li­cia ten que ter un­ha es­tra­te­xia moi in­te­li­xen­te. No fu­tu­ro igual non hai tan­tos lu­ga­res que te­ñan su­fi­cien­te au­ga. Vai­se con­ver­ter nun re­cur­so moi es­ca­so e al­ta­men­te de­man­da­do. Pe­ro nós ago­ra en­tra­mos nun­ha fa­se en que de­be­mos ser máis pre­vi­so­res e coida­do­sos co uso da au­ga. O seu va­lor den­de un pun­to de vis­ta pro­du­ti­vo es­tá in­do moi­to en au­men­to.

do PIB de Es­pa­ña (es­cri­bo es­tas li­ñas den­de Por­to, on­de o pre­zo da ga­so­li­na 98 ho­xe mar­ca 1,70 eu­ros). Pe­ro os im­pos­tos de­ben cam­biar, apli­ca­los por li­tro de com­bus­ti­ble é in­efi­caz, non di­fe­ren­za ti­po de vehícu­lo e uso. Non con­ta­mi­na igual quen con­du­ce es­po­ra­di­ca­men­te e nun­ha área pou­co con­xes­tio­na­da que quen o fai aco­tío, en ho­ra pun­ta e con un vehícu­lo moi con­ta­mi­nan­te. A tec­no­lo­xía ac­tual per­mi­te di­fe­ren­ciar es­tes ca­sos e hai que co­me­zar a apli­ca­la. Por úl­ti­mo, pre­ci­sa­mos dun­ha cla­se po­lí­ti­ca va­len­te, que vaia por dian­te e guíe á so­cie­da­de, que to­me de­ci­sións en moi­tos ca­sos im­po­pu­la­res. O ca­mi­ño pa­ra evi­tar os peo­res efec­tos do cam­bio cli­má­ti­co pa­sa por un­ha tran­si­ción ener­xé­ti­ca e so­bre to­do so­cial, vai ser ca­ra e é un asun­to trans­ver­sal que pre­ci­sa de ver­da­dei­ro li­de­ra­do po­lí­ti­co.

é in­ves­ti­ga­dor «Ra­món y Ca­jal» na Uni­ver­si­da­de de Vigo e co­di­rec­tor da Cá­te­dra Fe­no­sa.

| SAN­DRA ALONSO

Lou­rei­ro in­ves­ti­ga o im­pac­to eco­nó­mi­co no me­dio am­bien­te

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.