O ga­le­go le­va a todas par­tes en Re­don­de­la

Tres de ca­da ca­tro si­nais re­flic­ten a apos­ta lin­güís­ti­ca da vila dos via­du­tos

La Voz de Galicia (Vigo) - Vigo local - - ÁREA METROPOLITANA - LUIS CAR­LOS LLERA

O 75 % por cen­to das si­nais ins­ti­tu­cio­nais de Re­don­de­la es­tán en ga­le­go fron­te a un 25 % en cas­te­lán. Es­te am­plo uso da lin­gua dé­be­se a po­lí­ti­ca ofi­cial da vila, que se ten ca­rac­te­ri­za­do po­la de­fen­sa do idio­ma e a súa pro­mo­ción den­se hai máis de dúas dé­ca­das. Es­tes da­tos apa­re­cen no es­tu­do fei­to po­lo in­ves­ti­ga­dor Mi­guel Ló­pez Do­cam­po so­bre a pai­sa­xe lin­güís­ti­ca de Re­don­de­la. Trá­ta­se dun tra­ba­llo que ana­li­za a si­na­li­za­ción no mu­ni­ci­pio, un dos pio­nei­ros en im­pul­sar o uso do ga­le­go tras a res­tau­ra­ción de­mo­crá­ti­ca, que foi pu­bli­ca­do po­lo Se­mi­na­rio de Es­tu­dos Re­don­de­láns.

O Con­ce­llo apro­bou en 1998 a or­de­nan­za re­gu­la­do­ra do uso do ga­le­go, que se­gue en vi­gor na ac­tua­li­da­de. Es­te de­cre­to marca os usos orais e es­cri­tos que te­ñen que ver coa ad­mi­nis­tra­ción mu­ni­ci­pal: ro­tu­la­ción, avi­sos, anun­cios, re­la­ción con ad­mi­nis­tra­dos e con ou­tras en­ti­da­des. O au­tor do es­tu­do ana­li­zou 411 si­nais mo­no­lin­gües, ins­ti­tu­cio­nais e pri­va­das e ou­tras 36 plu­ri­lin­gües. Men­tras o ga­le­go é a lin­gua cla­ra­men­te pre­do­mi­nan­te nas si­nais ins­ti­tu­cio­nais, o cas­te­lán é maio­ri­ta­ria nas pri­va­das, con 218 fren­te as 83.

O in­glés ta­mén es­tá pre­sen­te en oi­to si­nais da vila. Po­de in­ter­pre­tar­se que o uso do idio­ma de Sha­kes­pea­re ten un­ha fun­ción cla­ra­men­te in­for­ma­ti­va para os tu­ris­tas es­tran­xei­ros, xa que Re­don­de­la re­ci­be ca­da vez un maior nú­me­ro de pe­re­gri­nos. Do­cam­po de­tec­tou un au­men­to pro­gre­si­vo da súa pre­sen­za que se de­be á for­te fun­ción sim­bó­li­ca que ten na po­boa­ción. O in­glés, ade­mais, ten pres­ti­xio. De fei­to, o tra­ba­llo so­bre a si­na­li­za­ción es­tá fei­to tano en ga­le­go como no idio­ma más in­ter­na­cio­nal.

ÓSCAR VÁZ­QUEZ

Re­don­de­la foi un con­ce­llo pio­nei­ro na pro­mo­ción e o uso da lin­gua ga­le­ga. FO­TOS:

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.