Un cur­so de ga­le­go cen­tra­do no lé­xi­co da agua do­ce

La Voz de Galicia (Vigo) - Vigo local - - VIGO -

O Con­ce­llo de Vi­go or­ga­ni­za o cur­so de ga­le­go Au­ga Do­ce, on­de se afon­da­rá no co­ñe­ce­men­to da lin­gua ga­le­ga a tra­vés do pa­tri­mo­nio que ate­sou­ran os no­sos ríos e re­ga­tos: lé­xi­co, fra­seo­lo­xía, mi­tos, len­das...Ade­mais, sai­ra­se a co­ñe­cer os muí­ños de Vi­go e un bos­que de ri­bei­ra.

Os ríos, ver­te­bra­do­res do te­rri­to­rio e da no­sa re­la­ción co es­pa­zo, son em­pre­ga­dos co­mo fon­te de re­cur­so e in- cor­po­ra­dos ao pa­tri­mo­nio in­ma­te­rial na ela­bo­ra­ción de len­das, mi­tos, lé­xi­co ou fra­seo­lo­xía. Ate­sou­ran un­ha gran­de ri­que­za lin­güís­ti­ca e cul­tu­ral. O cur­so ten un­ha du­ra­ción de 20 ho­ras máis dous de saí­da. Em­pe­za o 20 fe­brei­ro e re­ma­ta o 22 de mar­zo na Ofi­ci­na Mu­ni­ci­pal de Dis­tri­to Bou­zas Ca­sa Pa­tín (Eduar­do Ca­be­llo, 36). Ins­cri­ción: en­vía no­me, te­lé­fono e DNI a ac­ti­vi­da­des.snl@vi­go.org

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.