To­mi­ño aco­lle un­ha no­va edi­ción do Bio­mer­ca­do

La Voz de Galicia (Vigo) - Vigo local - - VIGO -

A pra­za do Sei­xo de To­mi­ño aco­lle­rá ho­xe a cuar­ta edi­ción do Bio­Mer­ca­do, na moi­tos postos es­ta­rán de­di­ca­dos á ali­men­ta­ción sau­da­ble, pro­du­tos eco­ló­xi­cos e na­tu­rais. Ade­mais, a fei- ra con­ta­rá con di­fe­ren­tes ac­ti­vi­da­des co­mo char­las, obra­doi­ros e con­fe­ren­cias. O Bio­mer­ca­do é un even­to anual que ten co­ma fi­na­li­da­de pór en va­lor e di­na­mi­zar o co­mer­cio lo­cal, fo­men­tar a pro­du­ción eco­ló­xi­ca, a bio­cul­tu­ra e o mer­ca­do de pro­xi­mi­da­de.

A pro­gra­ma­ción ini­cia­ra­se po­la ma­ñá coa aper­tu­ra dos postos ás 11.00, e ao lon­go do día (até as 21.00 ho­ras) desen­vol­ve­ran­se di­fe­ren­tes ac­ti­vi­da­des lú­di­cas e for­ma­ti­vas; obra­doi­ros re­la­cio­na­dos coa co­ci­ña e a gas­tro­no­mía, co­mo a ela­bo­ra­ción de do­ces, ex­trac­ción de mel e co­mi­da ve­ga­na.

Ade­mais, os asis­ten­tes po­de­rán asis­tir a char­las so­bre di­fe­ren­tes te­mas bio­sau­da­bles, ou ac­ti­vi­da­des lú­di­cas con mú­si­ca en di­rec­to, xo­gos e un­ha am­pla ofer­ta de de­gus­ta­ción gas­tro­nó­mi­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.