“Son a úni­ca mu­ller do gru­po”

La Voz de Galicia (A Coruña) - Yes - - VA PORELLAS - TEX­TO: YOLANDA GAR­CÍA

Pue­do­de­cir, y di­go, que el bi­cho más gran­de que he ma­ta­do en mi vi­da más allá de una mos­ca ha si­do una avis­pa asiá­ti­ca, que ya cam­pa a sus an­chas por me­dia Ga­li­cia. Del reino ani­mal sal­va­je me he cru­za­do en nu­me­ro­sas oca­sio­nes, al vo­lan­te por ca­rre­te­ras ru­ra­les si­nuo­sas, a cor­zos y has­ta una familia al com­ple­to de ja­ba­líes (cin­co ejem­pla­res) cru­zan­do de la­do a la­do cual The Beatles por Ab­bey Road. Con el tiem­po me acos­tum­bré a ver cua­dri­llas dis­fru­tan­do de su pa­sión do­mi­ni­cal o en fes­ti­vo, la ca­za. En una de ellas des­cu­brí a Ariana Re­go Alon­so (Vi­la­ron­te-Foz, 1990). No co­no­ce a nin­gu­na ma­ri­ña­na más que la prac­ti­que.

LE VIE­NE DE FAMILIA

Que se afi­cio­na­se al mun­do de la ca­za, muy mas­cu­li­ni­za­do, po­dría cau­sar sor­pre­sa por ra­zón de se­xo pe­ro no tan­to si ob­ser­va­mos que cre­ció ro­dea­da de ca­za­do­res: “Es­tán me­ti­dos meu pai, meu ir­mán, meu ho­me, o meu cu­ña­do, meu so­gro e eu son a úni­ca mu­ller do gru­po. Xa can­do era máis pí­ca­ra ía con meu pai a cei­bar os cans. Ao xa­ba­rín em­pe­cei con 17 anos (...) Non me da­ba ver­go­ña ir por­que á xen­te xa a co­ñe­cía. Trá­tan­me co­mo un­ha máis”.

Pre­ci­sa­men­te fue un ja­ba­lí de en­tre 35 y 40 ki­los “o pri­mei­ro que ma­tei”, re­cuer­da, la­men­tan­do que de­bi­do a un pro­ble­ma en un bra­zo lle­va “ca­se 4 anos que non po­de le­var ar­ma”, “pe­ro co­mo me gus­ta tan­to a ca­za, le­vo os cans”, di­ce. El por­co bra­vo que a ve­ces nos pe­ga al­gún que otro sus­to en el vial o de­ja co­se­chas co­mo el ro­sa­rio de la au­ro­ra es su pie­za fa­vo­ri­ta, no así el cier­vo. “O xa­ba­rín é máis es­cu­rri­di­zo, é máis en­tre­ti­do pa­ra min”, se­ña­la. “Nor­mal­men­te vou a Fe­rrei­ra ca­zar coa cua­dri­lla do car­tei­ro de Fre­xul­fe pe­ro pri­mei­ro es­ti­ven na de San Mar­ti­ño de Foz con meu pai. Es­te ano xa ca­zo na de Cor­di­do”, in­di­ca. A su Luis lo co­no­ció en una de esas agru­pa­cio­nes de ca­za­do­res. Apro­ve­chan­do el sí­mil, po­de­mos de­cir que Ariana apun­tó... y acer­tó. ¿O fue Cu­pi­do?

La ca­za es ex­qui­si­to pla­to na­vi­de­ño. La fiesta es­tá ahí, le su­gie­ro: “A ver­da­de é que nun­ca co­ci­ñei xa­ba­rín. Te­ño un pe­ro aín­da es­tá no con­xe­la­dor”.

FO­TO: XAIME RAMALLAL

Ariana MON­DO­ÑE­DO, CON SU PE­RRO EN LOS MON­TES DE SAN MAR­TI­ÑO (FOZ)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.