¿CUÁL ES TU MA­NÍA?

PA­DRES E HI­JOS NOS CUEN­TAN CUÁ­LES HAN HE­RE­DA­DO

La Voz de Galicia (A Coruña) - Yes - - PORTADA - TEX­TO: CLÁUDIA MORÁN

Di­cen que los actores tie­nen mil ma­nías en el set de ro­da­je. Pe­ro pa­ra Mi­guel Per­nas hay una pre­sen­te en cual­quier lu­gar: no so­por­ta ver los cua­dros tor­ci­dos, ni tam­po­co los ca­jo­nes abier­tos. «Ta­mén te­ño a ne­ce­si­da­de de co­lo­car en or­de os ob­xec­tos. Non creo que al­can­ce a pa­de­cer de TOC, pe­ro aché­go­me pe­ri­go­sa­men­te», cuen­ta. Ade­más, no se li­bra ni tra­ba­jan­do: «Su­fro co­ma un con­de­na­do can­do se tram­pean os ca­dros pa­ra com­po­ñer ‘o ca­dro’».

Y de ahí, su ob­se­sión se ha im­pri­mi­do en su hi­ja Du­mia, quien se con­ta­gió de tan­to ver a su pa­dre co­lo­cán­do­los. «Té­ñen­me re­pe­ti­do por ac­ti­va e por pa­si­va que son cus­pi­di­ña», di­ce, aun­que ma­ti­za que los pa­re­ci­dos se ex­tien­den a mu­chas otras co­sas. «Por un la­do, sin­to má­goa. Pe­ro, por ou­tro, estou con­ten­to ao ver que as leis da xe­né­ti­ca fun­cio­nan», afir­ma el pa­dre. Él sa­be que la ma­niá­ti­ca con­vi­ven­cia no es fá­cil, aun­que sí po­si­ble, «sem­pre e can­do in­ten­ten ser cons­cien­tes do que me mo­les­ta». Y Du­mia se ima­gi­na a sí mis­ma «in­do de­trás pe­chan­do por­tas e cai­xóns». «Trá­ta­se de apren­di­za­xe e res­pec­to mu­tuos. O amor ta­mén con­sis­te ni­so, ¿non?», se­ña­la el ac­tor. «Nos círcu­los pró­xi­mos xa es­tán afei­tos. O pro­ble­ma é can­do ni­ve­lo un ca­dro nun lo­cal pú­bli­co... Aí ve­ñen as ca­ras de sor­pre­sa!».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.