Mú­si­ca e en­tre­ga de pre­mios de gas­tro­no­mía

La Voz de Galicia (Vigo) - - Alta Definición -

Luar é ho­xe es­ce­na­rio da en­tre­ga dos Pre­mios de Gas­tro­no­mía de Ga­li­cia e dos Pre­mios Na­cio­nais de Xor­na­lis­mo Gas­tro­nó­mi­co. Na vés­pe­ra da Fei­ra do Co­ci­do, que se ce­le­bra o do­min­go en La­lín, o pro­gra­ma ade­re­za­rá as ac­tua­cións mu­si­cais coa en­tre­ga des­tes ga­lar­dóns. O es­pa­zo ta­mén con­ta­rá coa pre­sen­za de dous dos gran­des re­fe­ren­tes da mú­si­ca en ga­le­go como Luis Emi­lio Ba­ta­llán e o gru­po A Ro­da.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.