«A re­si­den­cia é un­ha ne­ce­si­da­de»

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Festa do butelo -

O al­cal­de da Fon­sa­gra­da fa­la das ac­tua­cións que es­tán le­van­do a ca­bo na ac­tua­li­da­de no mu­ni­ci­pio.

—¿En que tra­ba­llan?

— Ago­ra mes­mo es­ta­mos arran­xan­do os des­per­fec­tos que dei­xou o tem­po­ral. Ta­mén es­ta­mos lis­tos pa­ra re­ma­tar o sa­nea­men­to da Fon­sa­gra­da, no que in­ves­ti­mos un to­tal de 150.000 eu­ros. Asi­mes­mo, cam­bia­mos os fil­tros de area da es­ta­ción de bom­beo, cun gas­to en torno aos 50.000 eu­ros.

—¿Que pro­xec­to a gran es­ca­la ten pre­vis­to aco­me­ter a me­dio pra­zo?

—Hai un pro­xec­to da Depu­tación, que con­sis­te no acon­di­cio­na­men­to da es­tra­da en­tre Na­via e a Fon­sa­gra­da. Su­pón res­pos­tar á de­man­da dos ve­ci­ños da zo­na sur do mu­ni­ci­pio. En­ten­de­mos que é un­ha de­man­da ló­xi­ca. Es­ta obra le­va­ra­se a ca­bo por fa­ses.

—¿Cal é a gran as­pi­ra­ción no ei­do de obras do al­cal­de nes­te man­da­to?

—Gus­ta­ría­me re­ma­tar o Plan Xe­ral de Or­de­na­ción Mu­ni­ci­pal. Es­ta­mos a es­pe­ra da apro­ba­ción pro­vi­sio­nal, fa­se pre­via a apro­ba­ción de­fi­ni­ti­va por par­te da Xun­ta. Is­to se­rá de­ter­mi­nan­te pa­ra que po­da­mos desen­vol­ver o po­lí­gono in­dus­trial no ac­tual man­da­to. Asi­mes­mo, que­re­mos que en­tre en fun­cio­na­men­to a re­si­den­cia da ter­cei­ra ida­de, por­que é un­ha de­man­da. Es­pe­ra­mos que a Xun­ta aten­da a no­sa pe­ti­ción pa­ra os no­sos maio­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.