Vol­ve­mos a en­con­trar­nos. Na me­mo­ria de Mons. Gea Es­co­lano

Mons. Uxío García Amor, Vi­ca­rio Xe­ral des­de 1987 ata 1993

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Portada -

Des­pois de do­ce anos vol­vo a ac­tua­li­zar a mi­ña me­mo­ria e o meu agra­de­ce­men­to no re­cor­do de Mons. Gea Es­co­lano, con quen com­par­tín 18 anos de tra­ba­llo pas­to­ral e de ver­da­dei­ra fra­ter­ni­da­de per­soal. Vol­vo a en­con­trar­me con el, evo­can­do a súa de­li­ca­de­za e a súa per­ma­nen­te ini­cia­ti­va no tra­ba­llo pas­to­ral en que o acom­pa­ñei no cam­po dio­ce­sano. De­bo ini­ciar o meu re­cor­do na­quel pri­mei­ro en­con­tro que ti­ven con el nun­ha das Asem­bleas Epis­co­pais (ano 1987) en que par­ti­ci­pei co­mo Ad­mi­nis­tra­dor Dio­ce­sano.

El aca­ba­ba de ser no­mea­do Bis­po da no­sa Dio­ce­se, e alí tra­ta­mos de ir per­fi­lan­do a súa en­tra­da na Dio­ce­se, pre­vis­ta pa­ra o 15 de maio de 1987. Alí apren­dín a co­ñe­cer a súa gran­de ca­pa­ci­da­de de pro­gra­mar e de es­ti­mu­lar o tra­ba­llo co­mu­ni­ta­rio a tra­vés dos seus es­cri­tos e das súas ini­cia­ti­vas. Re­cor­do con­cre­ta­men­te a pri­mei­ra car­ta que el nos en­viou des­de Ma­drid (26 maio 1987) pro­po­ñen­do os ac­tos de pre­sen­ta­ción na Dio­ce­se. Alí nos di­cía: Pa­ré­ce­me que es­tas pa­la­bras son un bre­ve re­su­me do pro­gra­ma que el qui­xo rea­li­zar a tra­vés dos seus li­bros e cartas pas­to­rais, pe­ro so­bre to­do a tra­vés dese es­for­zo por di­fun­dir o Evan­xeo de Xe­sús na súa mi­sión epis­co­pal. Aí es­tán ta­mén os seus múl­ti­ples li­bros e a súas pro­pos­tas ca­te­qué­ti­cas que tan­to es­ti­mu­lou, po­ñén­do­se ao ser­vi­zo da no­sa Dio­ce­se.

To­do que­dou ta­mén con­den­sa­do no seu li­bro

(1997), no que evo­ca a súa his­to­ria vocacional e o tes­te­mu­ño da súa vi­da con­sa­gra­da:

Que poi­da­mos ta­mén nós acom­pa­ña­lo ago­ra co no­so re­cor­do, a no­sa ora­ción e o no­so aga­ri­mo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.