“In memoriam” de Mons. José Gea Es­co­lano, Bis­po emé­ri­to de Mon­do­ñe­do-Fe­rrol

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Portada -

Fo­ron de­zaoi­to anos de mi­nis­te­rio epis­co­pal nes­ta Igre­xa par­ti­cu­lar de Mon­do­ñe­do-Fe­rrol, con­cre­ta­men­te des­de o ano 1987 ó 2005. Moi­tos o te­mos co­ñe­ci­do, tra­ta­do e que­ri­do. Sou­be­mos do seu ce­lo pas­to­ral no exer­ci­cio do seu mi­nis­te­rio epis­co­pal en­tre nós.

Era no­to­ria a súa preo­cu­pa­ción po­las vocacións ó sa­cer­do­cio e á vi­da con­sa­gra­da, a pas­to­ral xu­ve­nil, as fa­mi­lias, a ca­te­que­se, Cá­ri­tas, os lai­cos, as con­sa­gra­das e con­sa­gra­dos, a uti­li­za­ción dos me­dios de co­mu­ni­ca­ción e as re­des so­ciais pa­ra trans­mi­tir a men­sa­xe do Evan­xeo, etc. Ta­mén po­los sa­cer­do­tes, par­ti­cu­lar­men­te os an­ciáns e os en­fer­mos.

Con el co­me­zou a no­sa pu­bli­ca­ción dio­ce­sa­na Dumio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.