Se­ma­na…, ¿san­ta?

¿Que re­pre­sen­ta pa­ra ti a Se­ma­na San­ta? ¿In­flúe na túa vi­da ou son sen máis uns días de des­can­so?

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Portada -

En tó­da­las co­mu­ni­da­des pa­rro­quiais se ce­le­bran de al­gún xei­to os mis­te­rios da Pai­xón, Mor­te e Re­su­rrec­ción do Se­ñor.

Mes­mo en moi­tas po­boa­cións se fan pre­góns, via cru­cis e pro­ce­sións co­mo ex­pre­sión dun­ha re­li­xio­si­da­de arrai­ga­da no po­bo cris­tián. Pa­ra os cren­tes, sen me­nos­pre­zar es­tas ma­ni­fes­ta­cións de­vo­cio­nais, o máis im­por­tan­te é ce­le­brar e vi­vir na li­tur­xia a con­me­mo­ra­ción do Mis­te­rio Pas­cual de Cris­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.