Black Soul & Fresh Sán­chez

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Dumio -

É un tra­ba­llo con­xun­to dos ra­pe­ros ca­tó­li­cos Fresh Sán­chez e o gru­po Black Soul, de des­car­ga gra­tui­ta. Fá­la­nos do sig­ni­fi­ca­do que ten a luz pa­ra un Cris­tián, co­mo signo do Re­su­ci­ta­do. É un can­to a Deus co­mo sen­ti­do dun­ha vi­da ple­na máis alá das di­fi­cul­ta­des; un po­ñer voz a he­roes anó­ni­mos que non per­den a es­pe­ran­za, a fa­mi­lias que ten­tan sair adian­te nos pro­ble­mas eco­nó­mi­cos ou aque­les que po­ñen as per­soas an­tes cós pro­pios in­tere­ses ou mo­das.

Con­ta coas co­la­bo­ra­cións de Ste­lioN e John Le­vi; en youtu­be, po­de­mos fa­cer­nos un­ha idea de có­mo é es­te tra­ba­llo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.