DIO­CE­SE DE LU­GO

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Dumio -

PI­LAR FALCÓN OSO­RIO, PREGOEIRA DA SE­MA­NA SAN­TA

Na reu­nión que man­ti­vo o 6 de mar­zo, a Xun­ta de Con­fra­rías, deu­se a co­ñe­cer o no­me da que se­rá pregoeira da Se­ma­na San­ta. Co­rres­pon­de a Dª Pi­lar Falcón Oso­rio, xor­na­lis­ta e es­cri­to­ra, na­tu­ral de Pas­to­ri­za (Lu­go).

XV CI­CLO DE CON­FE­REN­CIAS “OC­CI­DEN­TE AN­TE O SÉCU­LO XXI”

Os 17, 22 e 28 de mar­zo ten lu­gar o ci­clo de con­fe­ren­cias “Oc­ci­den­te an­te o sécu­lo XXI”. Os re­la­to­res son P. Carlos Co­llan­tes Dez, mi­sio­nei­ro, Su­pe­rior De­le­ga­do dos “Mi­sio­ne­ros Ja­ve­ria­nos en España”, P. Ig­na­cio Fer­nán­dez de To­rres, dou­tor en teo­lo­xía, con­si­lia­rio da Co­mi­sión Xus­ti­za e Paz e D. Tel­mo Al­daz da Cua­dra-Sal­ce­do, director de “España rum­bo al Sur”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.