DIO­CE­SE DE TUI-VI­GO

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Dumio -

II CUR­SO DE MÚ­SI­CA E EVANXELIZACIÓN

A De­le­ga­ción de Pas­to­ral Xu­ve­nil da Dio­ce­se, or­ga­ni­za do 31 de mar­zo ao 2 de abril a se­gun­da edi­ción do Cur­so de Mú­si­ca e Evanxelización no Co­le­xio Mi­ral­ba - Je­sui­ti­nas de Vi­go. Sa­be­mos que quen can­ta ora dúas ve­ces, así que nos pro­pu­xe­mos pa­sar un fin de se­ma­na moi ani­ma­do can­tan­do (e re­zan­do) con ta­lle­res prác­ti­cos sobre can­to, rea­li­za­ción de vi­deo­clips, dan­za, uso de re­des, etc. Es­te ano a le­ma do cur­so é: “Ce­le­brar e vi­vir des­de a mú­si­ca”

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.