Axen­da

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Dumio -

RIBADEO: CI­CLO DE CON­FE­REN­CIAS

Ma­ñá, ven­res, día trin­ta e un, ás vin­te ho­ras, vai ter lu­gar no sa­lón pa­rro­quial de Ribadeo, a se­gun­da con­fe­ren­cia a car­go de En­ri­que Ca­rre­ro, Con­se­llei­ro na­cio­nal de Cá­ri­tas, sobre o te­ma “Aco­ger es ser­vir”. Es­te ci­clo es­tá or­ga­ni­za­do po­la pa­rro­quia de San­ta Ma­ría do Cam­po de Ribadeo, Cá­ri­tas e a Aso­cia­ción Ca­tó­li­ca de Pro­pa­gan­dis­tas.

MON­DO­ÑE­DO: XUN­TAN­ZA DO CON­SE­LLO PRESBITERAL

O xo­ves, día seis de abril, ás on­ce da ma­ñá, da­rá co­me­zo na re­si­den­cia epis­co­pal en Mon­do­ñe­do a pri­mei­ra xun­tan­za do no­vo Con­se­llo Presbiteral da dio­ce­se de Mon­do­ñe­do-Fe­rrol. Pre­si­di­rá a reu­nión don Luís Án­gel de las He­ras Ber­zal, bis­po de Mon­do­ñe­do-Fe­rrol. O Con­se­llo Presbiteral é co­ma o se­na­do do bis­po, en re­pre­sen­ta­ción do Pres­bi­te­rio e que ten co­mo mi­sión axu­dar ó bis­po no go­berno da dio­ce­se con­for­me á nor­ma do de­rei­to. Nel hai uns mem­bros na­tos por ra­zón dos car­gos dio­ce­sa­nos, ou­tros de­sig­na­dos po­lo bis­po e ou­tros, ele­xi­dos por to­dos os sa­cer­do­tes da dio­ce­se.

DO­MIN­GO DE RAMOS

O día no­ve de abril ce­lé­bra­se o Do­min­go de Ramos que, po­de­mos di­cir, é a por­ta gran­de da Se­ma­na San­ta. É un do­min­go de moi­ta con­cu­rren­cia de fieis en to­das as igre­xas pa­rro­quiais da dio­ce­se.

MI­SA CRISMAL

O Mar­tes Santo, día on­ce e a abril, ás on­ce da ma­ñá, na Con­ca­te­dral de San Xiao de Fe­rrol, te­rá lu­gar a ce­le­bra­ción da Mi­sa Crismal, que pre­si­di­rá, por vez pri­mei­ra, o bis­po da dio­ce­se, mon­se­ñor de las He­ras Ber­zal, e na que con­ce­le­bra­rán moi­tos sa­cer­do­tes che­ga­dos de to­da a dio­ce­se. Nes­ta Eu­ca­ris­tía vai­se con­sa­grar o Santo Cris­ma que se usa nos sa­cra­men­tos do Bau­tis­mo, Con­fir­ma­ción e Or­de Sa­cer­do­tal e ta­mén se ben­di­ci­rán o Óleo dos Ca­te­cu­men­tos que se em­pre­ga no sa­cra­men­to do Bau­tis­mo e o Óleo dos En­fer­mos que se usa no sa­cra­men­to da Un­ción de en­fer­mos.

NO­SA SE­ÑO­RA DE CHAMORRO

Co­mo é tra­di­cio­nal, na pa­rro­quia fe­rro­lá do Di­vino Sal­va­dor de Se­ran­tes vai ce­le­brar­se, o de­za­se­te de abril, luns de Pas­cua, a ro­ma­ría de No­sa Se­ño­ra do Nordés na súa ca­pe­la de Chamorro á que aco­den moi­tos ro­mei­ros de to­da a co­mar­ca. Ó lon­go da ma­ñá ás dez, on­ce e do­ce ha­be­rá a ce­le­bra­ción da Eu­ca­ris­tía pa­ra re­ma­tar ás tre­ce ho­ras coa Mi­sa so­lem­ne se­gui­da da pro­ce­sión coa ima­xe da Vir­xe po­la con­tor­na da súa ca­pe­la. Os no­ve do­min­gos se­guin­tes á ro­ma­ría te­rá lu­gar as cinco e me­dia da tar­de á no­ve­na coa Eu­ca­ris­tía, ás seis,

ARCIPRESTADO DE FE­RROL: AC­TI­VI­DA­DES DE FOR­MA­CIÓN

O arciprestado de Fe­rrol es­tá a organizar nes­te cur­so 2016-2017, cun­ha se­sión men­sual, un­has ac­ti­vi­da­des de for­ma­ción, cen­tra­das en tres te­mas: Li­tur­xia, Ca­te­qué­ti­ca e Dou­tri­na So­cial. A pró­xi­ma se­sión vai ter lu­gar o sá­ba­do, día vin­te e dous de abril, des­de as on­ce ás tre­ce ho­ras, na que o De­le­ga­do Epis­co­pal de Li­tur­xia, Pe­dro Ro­drí­guez Paz, fa­la­rá sobre te­mas de Li­tur­xia. Es­ta xor­na­da, o mes­mo que as an­te­rio­res, te­rá lu­gar na Do­mus Ec­cle­siae.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.