ARQUIDIOCESE DE SAN­TIA­GO

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Dumio -

EMO­CIÓN E GO­ZO NA DE­DI­CA­CIÓN DA NO­VA IGRE­XA DE SAN JO­SÉ DE MI­LLA­DOI­RO

O pa­sa­do día 19 ti­vo lu­gar a de­di­ca­ción da no­va de San Jo­sé de Mi­lla­doi­ro cun­ha eu­ca­ris­tía pre­si­di­da por Mons. D. Ju­lian Ba­rrio, ar­ce­bis­po de San­tia­go. Hou­bo ben­di­ción e as­per­sión da au­ga; ora­ción de de­di­ca­ción e un­ción do al­tar e cru­ces; in­cen­sa­ción do al­tar e do tem­plo, cun­ha gran afluen­cia de fre­gue­ses.

ÉXI­TO DO CON­GRE­SO DE ÓR­GANO HIS­PANO

O xo­ves 16 ti­vo lu­gar a pre­sen­ta­ción do Ca­tá­lo­go O ór­gano da Arquidiocese de San­tia­go de Com­pos­te­la, no mar­co do VII Con­gre­so In­ter­na­cio­nal do Ór­gano His­pano. A Igre­xa da Uni­ver­si­da­de aba­rro­tou­se pa­ra o ac­to no que ta­mén se fi­xo un­ha ca­ri­ño­sa ho­me­na­xe ao P. Jo­sé López Ca­lo S.J. e que ti­vo co­mo bro­che de ou­ro o con­cer­to de Fer­nan­do Bui­de ao ór­gano.

APRO­BA­DA A FÓR­MU­LA SA­CRA­MEN­TAL EN GA­LE­GO DA CON­SA­GRA­CIÓN DO VI­ÑO NA MI­SA

Con da­ta 3 de mar­zo de 2017, a Con­gre­ga­ción pa­ra o Cul­to Di­vino au­to­ri­zou a tra­du­ción ao ga­le­go da fór­mu­la sa­cra­men­tal da con­sa­gra­ción do

vi­ño na Mi­sa. Es­te é o tex­to apro­ba­do: “To­ma­de e be­be­de to­dos del, pois es­te é o cá­liz do meu San­gue, o San­gue da alian­za no­va e eter­na, que se vai ver­ter por vós e por moi­tos pa­ra o per­dón dos pe­ca­dos. Fa­ce­de is­to en me­mo­ria de min”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.