Abrir máis fá­bri­cas, un re­to cun al­to cus­to

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Queixo de san simón -

Ten oco­rri­do que xen­te de fó­ra se ins­ta­la en Vi­lal­ba e mon­ta un­ha quei­xe­ría pa­ra fa­bri­car den­tro da De­no­mi­na­ción de Ori­xe San Si­món da Cos­ta. Pó­de­se pen­sar en que esa si­tua­ción se re­pi­ta? Ra­mil cre que ha­be­ría si­tio pa­ra no­vos pro­xec­tos, aín­da que, en­ga­de, os tem­pos son al­go máis di­fí­ci­les ca hai uns anos. «O re­to es­tá en que al­guén se ani­me. Ten o seu cus­to, so­bre to­do se non se co­ñe­ce es­te mun­do. É un­ha cues­tión eco­nó­mi­ca», di.

«Co­me­zan­do o ca­mi­ño»

Por ou­tra ban­da, o ca­mi­ño per­co­rri­do den­de a dé­ca­da dos no­ven­ta non ani­ma a Ra­mil a pen­sar que to­dos os éxi­tos es­tán xa con­se­gui­dos: «Que se fi­xo moi­to? Moi­tí­si­mo. Pe­ro que­da aín­da máis por fa­cer», afir­ma. Máis ben cre que aín­da hai por dian­te un am­plo cam­po no que o pro­du­to po­de aca­dar máis ex­pec­ta­ti­vas: «Es­ta­mos co­me­zan­do o ca­mi­ño des­pois de vin­te anos», ma­ni­fes­ta.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.