Par­ti­ci­pa­ción

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Portada -

Nes­te cur­so, un to­tal de 14.987

es­co­la­res co seu pro­fe­so­ra­do par­ti­ci­pa­ron na 6ª Se­ma­na Es­co­lar da Ár­bo­re e da Au­ga en to­da a pro­vin­cia de Lu­go.

As ac­ti­vi­da­des, re­ci­bi­ron un­ha ex­tra­or­di­na­ria aco­lli­da por par­te de 103 cen­tros pú­bli­cos de edu­ca­ción in­fan­til e pri­ma­ria ins­cri­tos, abran­guen­do des­te xei­to a prác­ti­ca to­ta­li­da­de dos con­ce­llos lu­gue­ses. Co­mo so­por­te do pro­xec­to a Depu­tación edi­tou dous li­bros, pa­ra uso co­mo ma­nuais, ti­tu­la­dos

“Eva, o trasno e o ame­nei­ro” -ál­bum pa­ra non lec­to­res e pri­mei­ros lec­to­res- e “Sal­ven os ame­nei­ros!“ -li­bro ilus­tra­do-. O con­ti­do de am­bos son his­to­rias de fic­ción ade­cua­das aos cur­sos de edu­ca­ción in­fan­til e edu­ca­ción pri­ma­ria res­pec­ti­va­men­te.

As te­má­ti­cas des­tas na­rra­cións es­tán ba­sea­das en aven­tu­ras nas que te­ñen un pa­pel prin­ci­pal as ár­bo­res e as au­gas lu­gue­sas. Na pre­sen­te edi­ción a ár­bo­re pro­ta­go­nis­ta é o ame­nei­ro. O te­ma das au­gas es­tá re­la­cio­na­do coa se­ca, os en­co­ros e a ne­ce­si­da­de da boa uti­li­za­ción das mes­mas. As tra­mas de am­bas desen­vól­ven­se en es­pa­zos das Re­ser­vas da Bios­fe­ra Lu­cen­ses.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.