Con­ti­dos

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Portada -

O ál­bum ilus­tra­do Eva, o trasno e

o ame­nei­ro na­rra a his­to­ria dun­ha ár­bo­re des­ta es­pe­cie que vai ser in­ne­ce­sa­ria­men­te cor­ta­da pa­ra le­ña. Eva é un­ha ne­na, ami­ga da ár­bo­re, quen her­dou o ame­nei­ro do seu avó. Ela tra­ta de evi­tar o cor­te e pa­ra iso con­ta cun trasno, quen apli­ca un re­me­dio má­xi­co pa­ra con­se­gui­lo. O con­ti­do, de­bu­xos e na­rra­ti­va axús­tan­se ao pú­bli­co des­ti­na­ta­rio, non lec­to­res e pri­mei­ros lec­to­res.

O li­bro Sal­ven os ame­nei­ros! ache­ga un­ha aventura da Eco­pan­da, crea­da nun cen­tro es­co­lar ima­xi­na­rio, que se en­fron­ta ao rou­bo de ame­nei­ros no Po­zo do Ollo en Be­gon­te e a ou­tras cues­tións rea­li­za­das co cam­bio cli­má­ti­co. Tan­to o desen­vol­ve­men­to da aventura co­mo as ilus­tra­cións fo­ron pen­sa­das pa­ra o alum­na­do de pri­ma­ria. Pa­ra es­ta­ble­cer as ac­ti­vi­da­des ela­bo­rou­se un pro­gra­ma con pro­pos­tas de tra­ba­llo e edi­tou­se un­ha GUÍA DO PRO­FE­SO­RA­DO con­ten­do pau­tas pa­ra op­ti­mi­zar o em­pre­go dos li­bros, que re­ci­bi­ron to­dos e ca­da un dos par­ti­ci­pan­tes.

Pa­ra cha­mar a aten­ción nos pro­pios cen­tros es­co­la­res so­bre o even­to, edi­tou­se un car­tel.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.