VI Se­ma­na Es­co­lar da Ár­bo­re e a Au­ga

da pro­vin­cia de Lu­go aca­dou pre­to de 15.000 par­ti­ci­pan­tes

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Portada -

Se­guin­do a tra­di­ción ini­cia­da hai seis anos, a Depu­tación de Lu­go con­vo­cou os cen­tros es­co­la­res de in­fan­til e pri­ma­ria da pro­vin­cia pa­ra ce­le­brar os Días In­ter­na­cio­nais da Ár­bo­re e da Au­ga. A de­van­di­ta ce­le­bra­ción rea­lí­za­se ao lon­go dun­ha se­ma­na lec­ti­va na que a Depu­tación ofre­ceu li­bros crea­dos es­pe­ci­fi­ca­men­te pa­ra ca­da oca­sión, desen­vol­ve ac­ti- vi­da­des a prol do co­ñe­ce­men­to e con­ser­va­ción do hábitat, coa mi­ra­da pos­ta nas ár­bo­res e nas au­gas. Ao re­ma­te da mes­ma, os cen­tros es­co­la­res par­ti­ci­pan­tes plan­tan un pé de ár­bo­re, sem­pre dun­ha es­pe­cie im­por­tan­te no no­so te­rri­to­rio, e ré­gano á vez que lle po­ñen un no­me. Es­te no­me é eli­xi­do po­lo alum­na­do me­dian­te un con­cur­so.

• Jue­ves, 6 de abril del 2017

Su­ple­men­to Pro­mo­cio­nal

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.