A se­ma­na da au­ga e o ame­nei­ro

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Portada -

Nes­te mes de mar­zo che­ga­mos con gran sa­tis­fac­ción á sex­ta edi­ción da no­sa Se­ma­na Es­co­lar da Ár­bo­re e da Au­ga, ele­men­tos fun­da­men­tais da Na­tu­re­za e na que gra­zas ao la­bor dos do­cen­tes par­ti­ci­pan pre­to de quin­ce mil alum­nos da no­sa pro­vin­cia. Un­ha ci­fra moi con­si­de­ra­ble que nos per­mi­te fa­lar de sa­tis­fac­cións e áni­mo pa­ra con­ti­nuar con es­te la­bor edu­ca­ti­vo nun­ha pro­vin­cia na que te­mos a hon­ra de ser a de maior te­rri­to­rio ga­le­go pro­te­xi­do po­las Re­ser­vas da Bios­fe­ra e ou­tras fi­gu­ras de con­ser­va­ción.

Es­te ano, no que vi­vi­mos se­cas e tem­po­rais nun des­equi­li­brio preo­cu­pan­te, de­ci­di­mos cen­trar a ac­ti­vi­da­de no va­lor e a im­por­tan­cia da au­ga pa­ra a vi­da pe­ro ta­mén pa­ra a pro­du­ción de ener­xía e co­mo trans­for­ma­do­ra da pai­sa­xe. Foi un­ha cha­ma­da de aten­ción des­de as au­las pa­ra co­ñe­cer me­llor a no­sa con­tor­na e a re­la­ción co lí­qui­do ele­men­to.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.