“In­sis­ti­mos na idea da con­ta­mi­na­ción que so­fre a te­rra”

Do­min­go Lo­dei­ro, director do CEIP La­gos­te­lle (Gui­ti­riz)

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Portada - CEIP La­gos­te­lle (Gui­ti­riz)

As plan­ta­cións de ár­bo­res son un­ha das ac­tua­cións pre­vis­tas no co­le­xio gui­ti­ri­cen­se­guit na Se­ma­na da Au­ga e da Na­tu­re­za.Nat As pre­vi­sións son en reali­da­de­li­da un can­to á di­ver­si­da­de, pois son va­rias as es­pe­cies eli­xi­das pa­ra os tra­ba­llos.trab En pri­mei­ro lu­gar, amo­ro­dos; lo­go,lo­go amo­ro­dos en hor­tos que es­tán si­tua­dos­si­tu den­tro do cen­tro do­cen­te. Ta­mé­nTam es­tá pre­vis­ta a plan­ta­ción de mo­rei­ras,mo cu­xas fo­llas ser­ven pa­ra ali­men­tar­me ver­mes de se­da que se crían den­tro­den dun pro­gra­ma, e a dun ame­nei­ro, ache­ga­do po­la Depu­tación. Un­ha ca­rac­te­rís­ti­ca dos ne­nos que aco­den a es­te co­le­xio é que vi­ven en zo­nas ru­rais ou pre­to de­las, po­lo que boa par­te de­sas ac­ti­vi­da­des non lles re­sul­tan es­tra­ñas ou es­tán di­rec­ta­men­te fa­mi­lia­ri­za­dos con elas. Esa ini­cia­ti­va ta­mén es­tá pre­vis­ta pa­ra es­te cur­so, co­mo anun­cia o director do co­le­xio. Can­do se desen­vol­ve­ron tra­ba­llos nos hor­tos, os alum­nos fo­ron fa­cen­do quen­das, de xei­to que to­dos che­ga­ron a par­ti­ci­par.

¿En­ten­den os ra­pa­ces as ideas que van in­cluí­das nes­tas ac­ti­vi­da­des?

Si. In­sis­ti­mos na idea da con­ta­mi­na­ción que so­fre a te­rra po­los pes­ti­ci­das e por ou­tras cou­sas. In­sis­ti­mos na idea de coidar a te­rra e non es­tra­ga­la.

¿Sé­gue­se sem­pre o mes­mo es­que­ma ou in­tro­dú­ce­se ano tras ano al­gun­ha no­vi­da­de?

O ano pa­sa­do, en co­la­bo­ra­ción de mon­tes de La­gos­te­lle, fi­xe­mos un­ha ru­ta de sen­dei­ris­mo e fi­xe­mos un­ha plan­ta­ción nun­ha fin­ca pre­to do Bal­nea­rio. Es­te ano acor­da­mos dei­xar iso pa­ra o vin­dei­ro cur­so. O es­que­ma que se­gui­mos é bá­si­co, pe­ro tra­ba­llan­do sem­pre cos ne­nos e con uni­da­des di­dác­ti­cas que nos man­da a Depu­tación Pro­vin­cial.

¿Que im­por­tan­cia se lle po­de e se lle de­be dar, den­tro des­tas ac­ti­vi­da­des, a un re­cur­so co­mo a au­ga en Gui­ti­riz?

É un asun­to co que tra­ba­lla­mos, ten­do en con­ta ade­mais que hai un­ha ru­ta en Gui­ti­riz. Es­te ano, de to­dos os xei­tos, de­ci­di­mos cen­trar­nos máis no te­ma das ár­bo­res.

¿Apren­den ta­mén os pais gra­zas ao que apren­den os fi­llos?

Si. Al­gún ano, can­do plan­ta­mos no hor­to, hou­bo fa­mi­lias que trou­xe­ron abono. Es­te ano ten­ta­mos fa­cer re­cur­sos fi­to­sa­ni­ta­rios de xei­to na­tu­ral. A ver se así che­ga­mos aos ne­nos, e con eles, ás ca­sas.

U Un­ha par­te im­por­tan­te da ta­re­fa do co­le­xio tiv ti­vo con­se­cuen­cias que che­ga­ron ta­mén ao co­me­dor­co es­co­lar e non qu que­da­ron só nas au­las. Al­gún cur­so ser­ví­ron­se, den­tro dos me­nús, lei­tu­gas­le co­llei­ta­das nos h hor­tos pro­pios, co cal o pro­ce­so final re­sul­tou aín­da máis pró­xi­mo pa­ra os alum­nos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.