La emo­ción de La Pa­sión

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Portada -

“É un es­pec­tácu­lo re­li­xio­so, a ex­pre­sión po­pu­lar da Pai­xón de Cris­to na rúa”. (Per­fec­to Pa­ra­par, pre­go­ne­ro de la Se­ma­na San­ta de Vi­vei­ro 2017).

“Os ac­tos li­túr­xi­cos son o cen­tro, pe­ro hai un­ha har­mo­nía en­tre o as­pec­to ex­terno, as pro­ce­sións, e o máis pro­fun­do, a re­fle­xión”. (Xo­sé Ro­mán Es­cou­ri­do, ar­ci­pres­te de Vi­vei­ro y miem­bro de la Xun­ta de Co­fra­días).

“Se sien­te, y lo trans­mi­ti­mos. Mu­chí­si­ma gen­te no vie­ne so­lo co­mo es­pec­ta­dor, se im­pli­ca”. (Ma­ri Car­men Ló­pez, por­ta­voz de la Xun­ta de Co­fra­días). “El mo­nu­men­to al co­fra­de es gra­ti­tud al pue­blo, por­que, por mu­cho que tra­ba­je­mos las her­man­da­des o la Xun­ta de Co­fra­días, la Se­ma­na San­ta no se­ría na­die si el pue­blo y mu­cha gen­te que vie­ne de fue­ra le da la es­pal­da”. (Jo­sé Vei­ga, pre­si­den­te de la Xun­ta de Co­fra­días Se­ma­na San­ta de Vi­vei­ro).

“Fe, tradición, cul­tu­ra, ar­te, tu­ris­mo, di­ver­sión... Que ca­da un ato­pe a mo­ti­va­ción pro­pia pa­ra dis­fru­tar des­ta ce­le­bra­ción”. (Ma­ría Lou­rei­ro, al­cal­de­sa de Vi­vei­ro).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.