DIS­FRU­TEN CON NÓS

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Semana santa viveiro-2017 - Ma­ría Lou­rei­ro, al­cal­de­sa de Vi­vei­ro.

A Se­ma­na San­ta de Vi­vei­ro é un­ha das épo­cas máis im­por­tan­tes do ano pa­ra o no­so mu­ni­ci­pio. Co­mo ce­le­bra­ción re­li­xio­sa des­ta­ca po­la súa an­ti­güi­da­de e po­lo va­lor da súa ima­xi­ne­ría; é un­ha das máis im­por­tan­tes de to­da cor­ni­xa Can­tá­bri­ca e con­ta coa dis­tin­ción de Fes­ta de In­te­re­se Tu­rís­ti­co In­ter­na­cio­nal. Ade­mais des­tes va­lo­res, nes­tas da­tas Vi­vei­ro ofre­ce a ve­ci­ños e vi­si­tan­tes ou­tros moi­tos ali­cien­tes. Con­vi­ven con har­mo­nía fe, tradición, cul­tu­ra, ar­te, tu­ris­mo, di­ver­sión..., per­mi­tin­do que ca­da un ato­pe a mo­ti­va­ción pro­pia pa­ra ache­gar­se e dis­fru­tar dun mu­ni­ci­pio emi­nen­te­men­te tu­rís­ti­co, con in­fi­ni­da­de de re­cur­sos e po­si­bi­li­da­des. To­do is­to é po­si­ble, sen lu­gar a dú­bi­das, po­las ca­rac­te­rís­ti­cas pro­pias da no­sa Se­ma­na San­ta, po­lo en­torno in­me­llo­ra­ble e po­la im­pli­ca­ción, dun­ha ou dou­tra ma­nei­ra, de to­dos os ve­ci­ños, po­lo que agra­de­zo pu­bli­ca­men­te o tra­ba­llo, es­for­zo e de­di­ca­ción de to­das aque­las per­soas que a fan po­si­ble. Ani­mo a to­dos os ve­ci­ños a dis­fru­tar des­ta ce­le­bra­ción, e in­vi­to a to­dos aque­les que o desexen a ache­gar­se a Vi­vei­ro e vi­vir con nós es­tas da­tas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.