Fa­ra­gu­llas

Félix Vi­lla­res Mou­tei­ra

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Dumio -

ANIVER­SA­RIO DA OR­DE­NA­CIÓN EPIS­CO­PAL DE MONS. LUIS ÁN­GEL DE LAS HERAS

O día seis, sá­ba­do, na Con­ca­te­dral de San Xiao en Fe­rrol, na Eu­ca­ris­tía das 7:30 da tar­de, e o do­min­go día 7, na Ca­te­dral de Mondoñedo, na Eu­ca­ris­tía das do­ce da ma­ñá, o no­so bis­po, Mons. Luís Án­gel de las Heras Berzal vai ce­le­brar o pri­mei­ro aniver­sa­rio da súa or­de­na­ción epis­co­pal co­mo bis­po de Dio­ce­se de Mondoñedo-Fe­rrol, na ca­te­dral de min­do­nien­se. Des­de es­tas pá­xi­nas de Dumio uní­mo­nos a es­ta ac­ción de gra­cias, á vez que ani­ma­mos a to­dos os dio­ce­sa­nos a que se unan na ora­ción pa­ra que o Es­pí­ri­to do Se­ñor si­ga sos­ten­do, iluminando e for­ta­le­cen­do ó no­so Pas­tor na mi­sión pas­to­ral e misioneira en­co­men­da­da, ins­pi­rán­do­nos no le­ma do seu mi­nis­te­rio epis­co­pal “apa­cén­ta­me, Se­ñor, apa­cen­ta Ti co­mi­go”.

VODAS DE DIA­MAN­TE, OU­RO E PRA­TA SA­CER­DO­TAIS

O Se­mi­na­rio San­ta Ca­ta­ri­na de Mondoñedo vai aco­ller o vin­dei­ro día dez de maio, fes­ta de San Xoán de Ávi­la, pa­trono do Cle­ro Se­cu­lar, a ce­le­bra­ción das Vodas sa­cer­do­tais de Dia­man­te, de Ou­ro e de Pra­ta con di­ver­sas ac­tos. Son tres os sa­cer­do­tes que fo­ron or­de­na­dos en 1957 e que, po­lo tan­to, ce­le­bran as súas Vodas de Dia­man­te: Jo­sé Couce Rey, ads­cri­to á pa­rro­quia de San Xo­sé Obrei­ro de Na­rón; Je­sús Domínguez Gui­zán, Pá­rro­co de San Pe­dro de Be­gon­te, San Sal­va­dor de Da­mil, Santiago de Fel­mil, Santiago de Illán, San­ta Ma­ría de Tro­bo e San Xoán de Val­do­mar, e An­to­nio Pérez Vé­rez, xu­bi­la­do. Po­la súa ban­da, es­tán de Vodas de Ou­ro (or­de­na­dos en 1967): An­gel Al­va­rez García, xu­bi­la­do; Xo­sé Manuel Car­ba­llo Ferreiro, pá­rro­co de San Xoán de Cas­tro de Rei, San Xoán de Azú­ma­ra, o Sal­va­dor de Bal­mon­te, San Mar­ti­ño de Go­berno, San­ta Ma­ri­ña de Ra­mil e San Pe­dro de San­ta Lo­caia; Ra­món Ote­ro Cou­so, Cóen­go da S.I. Ca­te­dral Ba­sí­li­ca de Mondoñedo, ecó­no­mo Dio­ce­sano e pá­rro­co de San Xiao de Fe­rrol; Ra­mi­ro Pérez Fer­nán­dez, Pá­rro­co de Santiago de Goi­riz e San­ta Ola­lla de Ro­mán, e Cán­di­do San­to­mé Cas­tro, pá­rro­co de San­ta Ma­ri­ña de Ca­brei­ros e San­ta Ma­ría de Xermade. Os que ce­le­bran as súa Vodas de Pra­ta (or­de­na­dos no ano 1992) son: Juan Manuel Ba­soa Ro­drí­guez, pá­rro­co “in so­li­dum” e mo­de­ra­dor de San­ta Ma­ría de Vi­vei­ro, Santiago de Vi­vei­ro, San Xoán de Co­vas, San Xiao de Lan­dro­ve, San­ta Ma­ría de Ma­ga­zos, San Pe­dro de Mo­sen­de, San­ta Ma­ría de Sue­gos, San Ro­mán do Val e San Pe­dro de Vi­vei­ro, e De­le­ga­do Epis­co­pal de Fa­mi­lia; Je­sús Gran­dal Vi­la­ri­ño, Vi­ca­rio pa­rro­quial de Santiago de Mondoñedo, No­sa Se­ño­ra do Car­me de Mondoñedo, San Vicente de Mondoñedo e San Lou­ren­zo de Sas­dó­ni­gas e colaborador do Arquivo Dio­ce­sano, e Juan An­to­nio Sa­nes­te­ban Díaz. Pre­si­di­rá a Eu­ca­ris­tía o bis­po da dio­ce­se, mon­se­ñor de las Heras Berzal. Re­ma­ta­rá a fes­ta cun xan­tar de ir­man­da­de e un­ha so­bre­me­sa fes­ti­va.

PU­BLI­CA­CIÓN DO NÚ­ME­RO 234 DA RE­VIS­TA AMEN­CER

Aca­ba de ver a luz o nú­me­ro 234 da re­vis­ta Amen­cer que pu­bli­ca o Real Se­mi­na­rio de San­ta Ca­ta­ri­na de Mondoñedo e a Aso­cia­ción Cul­tu­ral Ami­gos de “Amen­cer”, que co­rres­pon­de ós me­ses xa­nei­ro-abril. Con es­te nú­me­ro, de­di­ca­do por en­tei­ro a Carlos Ca­sa­res, AMEN­CER que­re unir­se á ce­le­bra­ción do Día Le­tras das Ga­le­gas. Des­pois de Axei­to de can­ce­la (editorial), apa­re­ce, na sec­ción Fa­la­mos con..., un­ha am­pla con­ver­sa co xor­na­lis­ta Ra­món Lou­rei­ro que tra­tou moi­to a Carlos Ca­sa­res. Nes­te nú­me­ro co­la­bo­ran ta­mén un­ha se­rie de es­cri­to­res ga­le­gos que, nos seus tra­ba­llos, van tra­tan­do di­ver­sos as­pec­tos da vi­da e da obra do au­tor ho­me­na­xea­do: Xe­sús Alon­so Mon­te­ro, Tres poe­mas «po­lí­ti­cos» de Carlos Ca­sa­res; Xo­sé Luís Ba­rrei­ro Ri­vas, Carlos Ca­sa­res: «To be and not to be»; Xa­bier Ca­sa­res Mou­ri­ño, A in­fan­cia de Carlos; An­drés To­rres Quei­ru­ga, Carlos Ca­sa­res e a ima­xe de Deus; Do­lo­res Vi­la­ve­dra, Apuntes pa­ra un­ha lec­tu­ra da na­rra­ti­va ca­sa­ria­na, e Ra­món Vi­lla­res, Carlos Ca­sa­res e o Con­se­llo da Cul­tu­ra Ga­le­ga. Un nú­me­ro, sen dú­bi­da, in­tere­san­te que po­de ver­se en www.mon­do­ne­do­fe­rrol.org/amen­cer

VI­DA AS­CEN­DEN­TE: CON­VI­VEN­CIA DOS GRU­POS DE GA­LI­CIA

O vin­dei­ro día on­ce de maio, os gru­pos do mo­ve­men­to Vi­da As­cen­den­te das dio­ce­ses de Ga­li­cia (Lu­go, Mon­do­ñe­doFe­rrol, Ou­ren­se, Santiago e Tui-Vi­go) van ce­le­brar en Lu­go o en­con­tro-con­vi­ven­cia anual de mi­li­tan­tes. Es­te en­con­tro-con­vi­ven­cia ten co­mo fin man­ter a ilu­sión da iden­ti­da­de cris­tá bai­xo a con­sig­na coa que tra­ba­lla­ron os gru­pos ó lon­go des­te ano: “Os mem­bros de Vi­da As­cen­den­te es­ta­mos cha­ma­dos a pre­pa­rar “odres no­vos”, pa­ra re­ci­bir o que Deus que­re dar­nos, aber­tos aos si­nais dos tem­pos pa­ra cons­truír o que Deus es­pe­ra de nós”. O pro­gra­ma do en­con­tro-con­vi­ven­cia é o se­guin­te: ás 12,30 ho­ras re­ci­bi­men­to dos mi­li­tan­tes na San­ta Igre­xa Ca­te­dral de Lu­go, saú­do da Co­mi­sión Dio­ce­sa­na de Lu­go e men­sa­xe do re­pre­sen­tan- te da Co­mi­sión Na­cio­nal. A con­ti­nua­ción o bis­po da dio­ce­se de Lu­go, don Al­fon­so Ca­rras­co Rou­co, pre­si­di­rá un­ha Eu­ca­ris­tía. Re­ma­ta­rá o en­con­tro-con­vi­ven­cia cun xan­tar de ir­man­de e un­ha so­bre­me­sa fes­ti­va.

XXVIII CURSIÑO DE CRISTIANDADE

Do día vin­te e ca­tro ó vin­te e seis de mar­zo, o Se­mi­na­rio San­ta Ca­ta­ri­na de Mondoñedo aco­lleu a ce­le­bra­ción do XVIII Cursiño Mix­to de Cristiandade no que par­ti­ci­pa­ron cur­si­llis­tas de Ri­ba­deo, Vi­vei­ro, Xo­ve, Ne­da, Fe­rrol, Fe­rrei­ra do Va­la­dou­ro e Mondoñedo e ta­mén al­gún de Lu­go e mes­mo de Va­len­cia. O cursiño foi coor­di­na­do por Car­men Pérez Bus­te­lo, bai­xo a di­rec­ción es­pi­ri­tual de Jo­sé Be­llo La­güe­la, De­le­ga­do Dio­ce­sano do Mo­ve­men­to Cursiños de Cristiandade. A se­sión de clau­su­ra ti­vo lu­gar na tar­de do do­min­go, día vin­te e seis e ne­la a coor­di­na­do­res agra­de­ceu a to­dos a súa par­ti­ci­pa­ción no cursiño e ani­mou­nos a afron­tar con for­za re­no­va­da o cha­ma­do “cuar­to día dos cursiños”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.