Axen­da

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Dumio -

MONDOÑEDO: EN­CON­TRO DIO­CE­SANO PAS­CUA

O sá­ba­do vin­te e no­ve de abril vai ter lu­gar no Real Se­mi­na­rio Con­ci­liar de San­ta Ca­ta­ri­na de Mondoñedo o En­con­tro Dio­ce­sano de Pas­cua, que or­ga­ni­za a Se­cre­ta­ría Dio­ce­sa­na de Pas­to­ral e es­tá aber­to a to­dos os que quei­ran par­ti­ci­par.

XXII EN­CON­TRO FES­TI­VO-VO­CA­CIO­NAL

Ta­mén o Se­mi­na­rio San­ta Ca­ta­ri­na de Mondoñedo vai aco­ller o día 6 de maio, sá­ba­do, a XXII edi­ción do En­con­tro Fes­ti­vo-Vo­ca­cio­nal, que or­ga­ni­za a De­le­ga­ción de Pas­to­ral Vo­ca­cio­nal co le­ma “Cha­ma­dos a ser Dis­cí­pu­los e Mi­sio­nei­ros”.

XOR­NA­DA MUN­DIAL DE ORA­CIÓN PO­LAS VO­CA­CIÓNS

Co­mo é tra­di­cio­nal, o IV Do­min­go de Pas­cua, Do­min­go do Bo Pas­tor, ce­lé­bra­se a Xor­na­da Mun­dial de Ora­ción po­las Vo­ca­cións, co le­ma: Em­pu­xa­dos po­lo Es­pí­ri­to: “Aquí es­tou, en­vía­me”. Es­te ano ce­lé­bra­se o día se­te de maio. Con es­te mo­ti­vo o pa­pa Fran­cis­co fi­xo pú­bli­ca un­ha men­sa­xe.

BRA­VOS: NO­SA SE­ÑO­RA DE FÁ­TI­MA

A igre­xa de Santiago de Bra­vos vai aco­ller do cin­co ó tre­ce de maio a no­ve­na a No­sa Se­ño­ra de Fá­ti­ma. Tó­do­los días, ás oi­to da tar­de, ha­be­rá o ro­sa­rio e a no­ve­na e ás oi­to e me­dia, a Eu­ca­ris­tía. O do­min­go, día se­te, Día da Pas­cua do En­fer­mo, ás se­te da tar­de pre­si­di­rá a Eu­ca­ris­tía o bis­po da dio­ce­se, mon­se­ñor Luís Án­gel de las Heras Berzal. O día 13, día da ro­ma­ría, ha­be­rá Eu­ca­ris­tías ás no­ve, on­ce e do­ce da ma­ñá e, po­la tar­de, ás seis e ás oi­to e me­dia.

AC­TI­VI­DA­DES DE FOR­MA­CIÓN NO ARCIPRESTADO DE FE­RROL

Li­tur­xia, Ca­té­que­ti­ca e Dou­tri­na So­cial son os tres te­mas dun­has ac­ti­vi­da­des de for­ma­ción que o arciprestado de Fe­rrol es­tá a or­ga­ni­zar nes­te cur­so 2016-2017, cun­ha se­sión men­sual. A pró­xi­ma se­sión vai ter lu­gar o sá­ba­do, día vin­te de maio, des­de as on­ce ás tre­ce ho­ras, na que o Vi­ca­rio Xe­ral, An­to­nio Ro­drí­guez Basanta, fa­la­rá so­bre te­mas de Ca­te­que­se. Es­ta xor­na­da, o mes­mo que as an­te­rio­res, te­rá lu­gar na Do­mus Ec­cle­siae.

FES­TA DE NO­SA SE­ÑO­RA DOS MI­LA­GRES

A ro­ma­ría de No­sa Se­ño­ra dos Mi­la­gres vai ter lu­gar, no seu san­tua­rio si­tua­do na pa­rro­quia be­gon­ti­na de Saa­ve­dra, o mér­co­res, día vin­te e ca­tro de maio. Ó lon­go da ma­ñá e da tar­de ha­be­rá a ce­le­bra­ción da Eu­ca­ris­tía ata es­te san­tua­rio aco­de moi­ta xen­te de to­da a Te­rra Chá e mes­mo da zo­na de Lu­go. Moi­tos dos ro­mei­ros ve­ñen a pé pa­ra agra­de­cer á Vir­xe fa­vo­res re­ci­bi­dos ou pa­ra pe­dir fa­vo­res no­vos. Ou­tra das ro­ma­rías dos Mi­la­gres im­por­tan­te na no­sa dio­ce­se é a que ten lu­gar na pa­rro­quia de San­to Es­te­vo de Oi­rán no con­ce­llo de Mondoñedo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.