Tec­no­lo­gía lu­cen­se en Co­lom­bia

Fri­sa­qués ha en­con­tra­do en Amé­ri­ca un mer­ca­do en au­ge pa­ra ins­ta­lar cá­ma­ras de frío en el sec­tor cár­ni­co

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Instalaciones industriales - LAU­RA LÓ­PEZ

La tec­no­lo­gía lu­cen­se ha cru­za­do el char­co y ha en­con­tra­do en Amé­ri­ca la­ti­na un mer­ca­do emer­gen­te en el que am­pliar ne­go­cio. Un buen ejem­plo lo te­ne­mos en la em­pre­sa lu­cen­se Fri­sa­qués, es­pe­cia­li­za­da en ins­ta­la­cio­nes in­dus­tria­les de re­fri­ge­ra­ción, cli­ma­ti­za­ción e ilu­mi­na­ción. Su ge­ren­te, Tino Saqués, ex­pli­ca que su pre­sen­cia allí su­pu­so una bue­na sa­li­da pa­ra man­te­ner la car­ga de tra­ba­jo cuan­do em­pe­zó la cri­sis.

Co­lom­bia fue una bue­na elec­ción «po­la súa es­ta­bi­li­da­de» y por­que es un país en cre­ci­mien­to y ex­pan­sión: «É dos máis emer­xen­tes da zo­na e que­da moi­to por fa­cer», cuen­ta Saqués. «Alí non hai moi­tas com­pa­ñías co desen­vol­ve­men­to tec­no­ló­xi­co que te­mos nós», aña­de. Ade­más, aho­ra que ya es­tán asen­ta­dos en Co­lom­bia, se pue­den per­mi­tir am­pliar su ra­dio de ac­ción a otros paí­ses cer­ca­nos, co­mo Pe­rú, Ecua­dor o Pa­na­má, con los que ya es­tán es­tu­dian­do la rea­li­za­ción de va­rios pro­yec­tos.

El tra­ba­jo de Fri­sa­qués en Co­lom­bia se cen­tra, so­bre to­do, en la ins­ta­la­ción de cá­ma­ras de frío en el sec­tor cár­ni­co: ma­ta­de­ros, salas de des­pie­ce o las lla­ma­das ma­cro­car­ni­ce­rías, que son tam­bién pun­tos de ven­ta. «Alí hai un con­su­mo moi ele­va­do de por­cino, des­pois es­tá o avícola e des­pois o va­cún», ma­ti­za Saqués.

A pe­sar del em­pu­je que su­pu­so su sal­to a Amé­ri­ca, Fri­sa­qués con­ti­núa am­plian­do lí­neas de ne­go­cio des­de Lu­go, fun­da­men­tal­men­te por to­da Es­pa­ña, Por­tu­gal e in­clu­so en Fran­cia. Ade­más de ser ya un re­fe­ren­te en la re­fri­ge­ra­ción de las in­dus­trias ali­men­ta­rias, co­mo cár­ni­cas, lác­teas o pes­que­ras, aho­ra tam­bién es­tán de­di­can­do bas­tan­tes re­cur­sos a la rea­li­za­ción de pro­yec­tos de efi­cien­cia ener­gé­ti­ca, bus­can­do la pues­ta en mar­cha de sis­te­mas que sean lo más efi­cien­tes po­si­ble.

Efi­cien­cia ener­gé­ti­ca

Un ejem­plo lo en­con­tra­mos en el Club Flu­vial de Lu­go: «Na no­va uni­da­de de cli­ma­ti­za­ción e des­hu­mec­ta­ción das pis­ci­nas ins­ta­la­mos un sis­te­ma co que se con­se­gue un afo­rro de máis do 35% con res­pec­to ao sis­te­ma que ha­bía», ex­pli­ca el ge­ren­te de Fri­sa­qués.

Es­tos por­cen­ta­jes de aho­rro son muy im­por­tan­tes cuan­do se ha­bla de gran­des con­su­mos: «Os fri­go­rí­fi­cos e o ai­re acon­di­cio­na­do son os gran­des gas­tos, e se con­se­gues un bo afo­rro ener­xé­ti­co, os cus­tes bai­xan moi­to», con­ti­núa el em­pre­sa­rio lu­cen­se.

Fri­sa­qués es­tá ha­cien­do gran­des avan­ces en pro­yec­tos de efi­cien­cia ener­gé­ti­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.