«Máis do 20% da no­sa fac­tu­ra­ción no 2016 veu do tra­ba­llo en Co­lom­bia»

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Instalaciones industriales -

La ex­pan­sión de Fri­sa­qués por Co­lom­bia su­po­ne, en pa­la­bras de Tino Saqués, «un pou­co de equi­li­brio, xa que des­cen­deu moi­to o ni­vel de tra­ba­llo». No en vano, «máis do 20% da no­sa fac­tu­ra­ción no 2016 veu do tra­ba­llo en Co­lom­bia», afir­ma. Y eso que no fue fá­cil: «É moi esi­xen­te es­tar tra­ba­llan­do no ex­te­rior e cus­ta que os em­pre­sa­rios co­llan con­fian­za. De fei­to, o pri­mei­ro pro­xec­to que fir­ma­mos foi des­pois de es­tar dous ou tres anos asen­ta­dos alí». Aho­ra Fri­sa­qués ya es un re­fe­ren­te en el mer­ca­do la­ti­noa­me­ri­cano, don­de tie­nen a dos per­so­nas tra­ba­jan­do, ade­más de em­pre­sas sub­con­tra­ta­das con gen­te de Co­lom­bia. «A ex­pe­rien­cia é moi po­si­ti­va, os em­pre­sa­rios son moi se­rios e te­mos un­ha re­la­ción moi per­soal cos tra­ba­lla­do­res», aña­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.