Rúas e edi­fi­cios pú­bli­cos te­ñen o seu no­me en Mei­ra e en Rio­tor­to

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Autores lucenses -

Un­ha rúa de Mei­ra es­tá de­di­ca­da, den­de hai anos, a Ave­lino Díaz. Ese foi o pri­mei­ro pa­so dun re­co­ñe­ce­men­to que nos úl­ti­mos tem­pos foi a máis. Por un­ha ban­da, o co­le­xio pú­bli­co de Mei­ra ta­mén le­va o no­me do poe­ta; por ou­tra, a Ca­sa da Cul­tu­ra de Rio­tor­to —si­tua­da na ca­pi­tal do con­ce­llo, As Ro­dri­gas— ta­mén es­tá de­di­ca­da ao es­cri­tor. Son pe­que­nos re­co­ñe­ce­men­tos, pe­ro son ta­mén mos­tras de que Díaz, á mar­xe de que se lle de­di­que un Día das Le­tras Ga­le­gas, xa vai sen­do pro­fe­ta na súa te­rra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.