Li­te­ra­tu­ra e mú­si­ca, a ma­ri­da­xe per­fec­ta en So­ber

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Letras galegas -

O Con­ce­llo de So­ber ce­le­bra o Mes das Le­tras, re­par­tin­do en va­rias se­ma­nas as ac­ti­vi­da­des cul­tu­rais e mu­si­cais. Es­te ven­res, a quen­da se­rá pa­ra a li­te­ra­tu­ra e pa­ra a mú­si­ca, posto que ha­be­rá un ac­to no que se uni­rá a lec­tu­ra da bio­gra­fía e a obra de Car­los Ca­sa­res con can­cións que in­ter­pre­ta­rán os alum­nos da Es­co­la Mu­ni­ci­pal de Mú­si­ca de So­ber. O vin­dei­ro día 26, a con­ce­lle­ría de Cul­tu­ra ten pre­pa­ra­da un­ha tar­de de ci­ne­ma. Se­rá a par­tir das seis da tar­de na bi­blio­te­ca mu­ni­ci­pal. Asi­mes­mo, or­ga­ni­za o cer­ta­me de na­rra­ción e de­bu­xo in­fan­til ti­tu­la­do «O Mun­do que que­re­mos». Os pre­mios fa­ran­se pú­bli­cos e en­tre­ga­ran­se o vin­dei­ro día 2 de xu­ño.

As ac­ti­vi­da­des do Mes das Le­tras no mu­ni­ci­pio de So­ber com­ple­tá­ron­se cun con­ta­con­tos ti­tu­la­do «A Ga­li­ña Azul», que pu­xo en es­ce­na Cris­ti­na Váz­quez, máis co­ñe­ci­da co­mo «Cris de Cal­das».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.