1985: Un­ha boa «ana­da» na súa vi­da

Cúm­pren­se cen anos da mor­te de Je­sús Ro­drí­guez Ló­pez, un dos fun­da­do­res da Aca­de­mia Ga­le­ga

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Crónica histórica - MA­NUEL CAL­VO LÓ­PEZ PRO­FE­SOR ESTUDOSO DE JE­SÚS RO­DRÍ­GUEZ

Das dúas crí­ti­cas, non moi du­ras pe­ro si acor­des co es­ta­do anár­qui­co da no­sa lin­gua por aque­la al­tu­ra; pa­re­ce que foi a se­gun­da a que máis lle doeu ao no­so poe­ta. Con iro­nía, sem­pre pre­sen­te na súa pro­du­ción, Ro­drí­guez Ló­pez, nun­ha «Car­ta abier­ta», replica con ar­gu­men­tos moi só­li­dos: «[…] Sa­co y Ar­ce pu­bli­có una Gra­má­ti­ca Ga­lle­ga que me gus­tó mu­cho, pe­ro es­toy se­gu­ro que si otros ga­lle­gos, tan li­te­ra­tos co­mo aquél, es­cri­bie­ran otras gra­má­ti­cas no es­ta­rían con­for­mes, y no se­ría co­sa de po­co es­tu­dio sa­ber cua­les de ellos te­nían ra­zón.

Ten­go que hacer una con­fe­sión: nun­ca se me ha ocu­rri­do te­ner la gra­má­ti­ca de­lan­te cuan­do es­cri­bo ver­sos ga­lle­gos; pues he­chos sin pre­ten­sio­nes, só­lo tra­to de im­pri­mir en ellos el len­gua­je or­di­na­rio que es­cu­cho a nues­tros al­dea­nos, y de­jo a li­te­ra­tos co­mo V. el tra­ba­jo de com­pa­rar­los con el tra­ba­jo de otros es­cri­to­res y de ave­ri­guar cuá­les son me­jo­res o peo­res y cuá­les son los que re­fle­jan con más ver­dad la len­gua ga­lle­ga.

Tie­ne V. so­bra­do en­ten­di­mien­to pa­ra com­pren­der lo pe­li­gro­so de cier­tas com­pa­ra­cio­nes y pa­ra no in­cu­rrir en el de­fec­to de de­jar­se arras­trar por la pa­sión al juz­gar tra­ba­jos li­te­ra­rios, por­que bien sa­bi­do es que aqué­lla mer­ma mu­cho el mé­ri­to al tra­ba­jo por ele­va­do con­cep­to que se ten­ga del au­tor». (El Re­gio­nal, Lu­go, 12-VI-1895).

Cer­ta­me li­te­ra­rio-mu­si­cal

E, xa, de­con­ta­do imos ver por que con­si­de­ro 1895 un­ha «moi boa ana­da». De­be­mos re­tro­ce­der uns días, pou­cos, ata pri­mei­ros de xu­ño, can­do va­rios xor­nais da no­sa re­xión anun­cian a ce­le­bra­ción, en agos­to, dun Cer­ta­me Li­te­ra­rio-Mu­si­cal or­ga­ni- za­do po­la so­cie­da­de Re­creo Ju­ve­nil de Ar­te­sa­nos de Mon­for­te, con mo­ti­vo das fes­tas da Vir­xe de Mon­se­rrat, pa­troa da vi­la, que te­rían lu­gar do 14 ao 18 dese mes, bai­xo o pa­droa­do de S.A.R. la Se­re­ní­si­ma Srª In­fan­ta Do­ña Ma­ría Isa­bel Fran­cis­ca (El Lu­cen­se, Lu­go, 7-VI-1895); en to­dos aque­les fi­gu­ran as sec­cións de que cons­ta­ría e os pre­mios pa­ra ca­da un­ha de­las. En da­tas pos­te­rio­res -non coin­ci­den­tes nos di­ver­sos xor­nais– dá­se no­ti­cia das per­soas que for­ma­rían o tri­bu­nal que de­be­ría xul­gar os tra­ba­llos que pa­sa­ran a pre­via cen­su­ra es­co­la­pia; do mes­mo xei­to van no­ti­cian­do os tra­ba­llos que se pre­sen­tan a ca­da un dos apar­ta­dos. Ga­ce­ta de Ga­li­cia, San­tia­go; Co­rreo Gallego, Fe­rrol; e os tres lu­cen­ses El Re­gio­nal, El Eco de Ga­li­cia e El Lu­cen­se fo­ron os que máis se in­tere­sa­ron po­lo cer­ta­me mon­for­tino.

O tri­bu­nal es­ta­ba for­ma­do por Ma­nuel Mur­guía, Juan Nei­ra Can­ce­la, Va­len­tín La­mas Car­va­jal, o rec­tor dos es­co­la­pios, Alberto Gar­cía Fe­rrei­ro e o cu­ra e li­te­ra­to Mar­ce­lo Ma­cías y Gar­cía (El Lu­cen­se e El Re­gio­nal, Lu­go

15-V-1895). O pre­mio, un tar­xe­tei­ro de des­pa­cho doa­do po­lo depu­tado a Cor­tes por Lu­go Teo­lin­do Soto Ba­rro no apar­ta­do 4, en pro­sa, «Es­tu­dio so­bre las creen­cias su­pers­ti­cio­sas de los ga­lle­gos». Os tra­ba­llos pre­sen­ta­dos ao cer­ta­me li­te­ra­rio, o mu­si­cal xa pe­cha­ra moi­to an­tes, fo­ron ad­mi­ti­dos ata as dez da noi­te do día 30 de xu­llo e ti­vo lu­gar o día 15 de agos­to, ás seis da tar­de na Cá­te­dra Ge­ne­ral do Co­le­gio de Es­cue­las Pías; pre­si­dían o ac­to un­has fo­to­gra­fías da In­fan­ta Ma­ría Isa­bel Fran­cis­ca e a pre­si­den­cia efec­ti­va, co­mo xa di­xen, Mar­ce­lo Ma­cías.

Su­pers­ti­cións en Ga­li­cia

Pa­ra pre­sen­tar a es­te con­cur­so pre­pa­rou Ro­drí­guez Ló­pez – se­gun­do Ma­nuel Amor Mei­lán en quin­ce días- uns «…li­ge­ros apun­tes. Co­mo li­ge­ros apun­tes, pa­san de li­ge­ros. Sin em­bar­go, co­mo ta­les te­ne­mos que con­si­de­rar­los; pues si su au­tor se pro­pu­sie­ra es­cri­bir so­bre el asun­to una obra de­ta­lla­da y com­ple­ta, ne­ce­si­ta­ría mu­chos más plie­gos de pa­pel y mu­chí­si­mo más de los quin­ce días en que es­te li­bro

fué es­cri­to y ca­si im­pre­so» (El Re­gio­nal, Lu­go, 12-X-1895).

Pó­de­se di­cir, sen a me­nor dú­bi­da, que es­ta­mos dian­te da obra que máis glo­ria e pres­ti­xio lle deu a Ro­drí­guez Ló­pez, po­lo fei­to de que, des­de o mo­men­to da súa pu­bli­ca­ción, (Je­sús Ro­drí­guez Ló­pez, Li­ge­ros apun­tes so­bre las su­pers­ti­cio­nes en Ga­li­cia, Lu­go, 1895, Imp. de

El Re­gio­nal), co­ñe­ceu un éxi­to e un­ha for­tu­na que non aca­da­ron to­das as de­mais xun­tas, agás a súa co­me­dia O chu­fón, de 1915. Por es­ta cir­cuns­tan­cia e po­la da súa prohi­bi­ción ecle­siás­ti­ca e ou­tras, pa­ré­ce­me de xus­ti­za de­di­car­lle as li­ñas ne­ce­sa­rias pa­ra a com­pren­sión de to­das elas.

Can­do o au­tor co­me­za a es­cri­bi­la de­cá­ta­se das di­fi­cul­ta­des que te­ría que en­fron­tar, sa­ben­do que o pre­si­den­te do cer­ta­me se­ría o cre­go Mar­ce­lo Ma­cías y Gar­cía, pro­ce­den­te de Ou­ren­se aín­da que na­do en Astorga, e os cen­so­res, no­mea­dos po­lo bis­po de Lu­go, Be­ni­to Mu­rúa, o es­co­la­pio R.P. An­drés, Tomás Bui­de Ló­pez, cóen­go pe­ni­ten­cia­rio, pro­fe­sor de Teo­lo­xía Dog­má­ti­ca e Teo­lo­xía Mo­ral, e Rec­tor do Se­mi­na­rio de Lu­go de 1890 a 1895 (Arquivo Diocesano de Lu­go. Re­gis­tro de Per­so­nal). Es­te foi, en reali­da­de, o que con máis for­za se opu­xo á acep­ta­ción da obra por­que el de­fen­día a prác­ti­ca dal­gún ri­to su­pers­ti­cio­so ou, po­lo me­nos, pre­ten­día que a su­pre­sión drás­ti­ca dun­ha de­ter­mi­na­da prác­ti­ca po­de­ría traer co­mo con­se­cuen­cia a di­mi­nu­ción da fe no po­bo. Al­go ne­ga­ti­vo in­tuíu Ro­drí­guez e por iso, an­tes de pre­sen­tar o seu tra­ba­llo ao con­cur­so, qui­xo con­sul­tá­lo con dous teó­lo­gos, gran­des ami­gos seus; o pri­mei­ro to­tal­men­te des­co­ñe­ci­do pa­ra min, mes­mo sen a me­nor po­si­bi­li­da­de de arris­car un no­me (des­de lo­go non foi, co­mo di de Abel Vi­le­la, Teo­lin­do Gallego Gon­zá­lez, fu­tu­ro Rec­tor do Se­mi­na­rio de Lu­go de 1914 a 1928, por­que no pró­lo­go da se­gun­da edi­ción o au­tor di que ese pri­mei­ro teó­lo­go, con­sul­ta­do en 1895, mo­rreu an­tes de 1910), e o se­gun­do An­to­lín Ló­pez Pe­láez, cóen­go ma­xis­tral en Lu­go (1890-1896), fu­tu­ro bis­po de Ja­ca, ar­ce­bis­po deTa­rra­go­na, me­tro­po­li­tano de Ca­ta­lu­ña e pre­la­do de Es­pa­ña.

Reac­ción do bis­po

O xuí­zo de am­bos os dous teó­lo­gos foi fa­vo­ra­ble á obra: na­da ha­bía que re­to­car ne­la pois es­te úl­ti­mo in­clu­so le­ra o ma­nus­cri­to dian­te do pro­pio au­tor, sen ato­par mo­ti­vo al­gún me­re­ce­dor de cen­su­ra. Así, a obra en­viou­se ao cer­te­me, pe­ro aos cin­co días en­te­rou­se o au­tor de que os es­co­la­pios trou­xe­ran a obra coas aco­ta­cións per­ti­nen­tes a pre­sen­cio do bis­po Mu­rúa pa­ra lle con­sul­ta­ren as dú­bi­das so­bre dei­xar pa­sar ou non a obra a ollos do xu­ra­do. Sen em­bar­go, o pro­ble­ma agran­dou­se can­do o bis­po, sen mi­rar aque­las aco­ta­cións e pro­ce­den­do dun­ha for­ma inex­pli­ca­ble ar­gu­men­tou: «No se mo­les­ten en en­se­ñar­me eso. Si es que tie­nen al­gu­nas dudas, no lo de­jen pa­sar.¿Qué im­por­ta que ha­ya un tra­ba­jo me­nos en el cer­tá­men?» Es­ta cir­cuns­tan­cia em­pu­xou prac­ti­ca­men­te a que Ro­drí­guez Ló­pez fi­xe­se im­pri­mir a súa obra pa­ra vén­de­la, en si­nal de pro­tes­ta, á saí­da do cer­ta­me ves­ti­do coa súa ba­ta de médico (se­gun­do o seu fi­llo Je­sús).

É cu­rio­so que, sen acon­se­llar nin­gun­ha co­rrec­ción nos pá­rra­fos que cons­ti­tuían erro en ma­te­ria de re­li­xión, pu­bli­cou­se no Bo­le­tín Ecle­siás­ti­co del Obis­pa­do de Lu­go (Bo­le­tín Ecle­siás­ti­co del Obis­pa­do de Lu­go. Lu­go, 1895, Tip. de Ge­rar­do Cas­tro. N.º 27, páxs. 409-410), o 9 de ou­tu­bro de 1895, du­ran­te un­ha vi­si­ta pas­to­ral en De­za, a prohi­bi­ción da obra de Ro­drí­guez Ló­pez, que ve­re­mos en pro­fun­di­da­de na pró­xi­ma en­tre­ga.

FO­TO BI­BLIO­TE­CA REAL ACA­DE­MIA GA­LE­GA

Por­ta­da de «Su­pers­ti­cio­nes de Ga­li­cia»

FO­TO BI­BLIO­TE­CA DO SE­MI­NA­RIO DIOCESANO DE LU­GO

Por­ta­da de «Cou­sas das mu­lle­res»

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.