Mú­si­ca de ca­li­da­de coa or­ques­tra pro­fe­sio­nal de Lu­go

A LU­CA ofre­ce es­ta noi­te a súa se­gun­da ac­tua­ción pa­ra se­guir en­tu­sias­man­do ao pú­bli­co

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Cultura - LAU­RA LÓ­PEZ

LU­CA —a or­ques­tra clá­si­ca Lu­go Ca­me­ra­ta— ofre­ce es­ta noi­te ás 20.30 un con­cer­to no au­di­to­rio Gus­ta­vo Frei­re. Trá­ta­se da se­gun­da ac­tua­ción que ofre­ce es­te gru­po, a pri­mei­ra or­ques­tra pro­fe­sio­nal de Lu­go, des­de que se pre­sen­ta­ra en fe­brei­ro ofi­cial­men­te.

O di­rec­tor, Xan Car­ba­llal, que é com­po­si­tor e pro­fe­sor de con­ser­va­to­rio, des­ta­ca que o re­to que se mar­ca­ron des­de o prin­ci­pio é «con­se­guir un­ha ca­li­da­de dig­na de re­pre­sen­tar a Lu­go, co­mo ca­pi­tal de pro­vin­cia, a ni­vel in­ter­na­cio­nal». Nes­te sen­ti­do, Car­ba­llal afir­ma que Lu- go con­ta con xen­te «moi pre­pa­ra­da» mes­mo en ins­tru­men­tos que tra­di­cio­nal­men­te non se to­ca­ban: «Ca­da vez te­mos un ni­vel mu­si­cal máis al­to (...) así que era ho­ra xa de po­ñer en mar­cha es­te va­lor hu­mano».

Sec­ción de cor­da

Po­lo mo­men­to, a LU­CA con­ta ex­clu­si­va­men­te cun­ha sec­ción de cor­da por­que es­te foi o xer­me da agru­pa­ción e for­ma par­te da súa iden­ti­da­de, pe­ro non des­car­tan in­cluír novas sec­cións no fu­tu­ro. «Is­to é un ca­mi­ño no que te­mos boas ex­pec­ta­ti­vas, pe­ro de­be­mos ir pou­co a pou­co, ten que pri­mar a sen­sa­tez», acla­ra o di­rec­tor.

Tra­lo con­cer­to de fe­brei­ro, que ti­vo un­ha aco­lli­da «fan­tás­ti­ca, o pú­bli­co res­pon­deu con moi­to en­tu­sias­mo e ti­ve­mos un­has crí­ti­cas moi fa­vo­ra­bles», che­ga o con­cer­to des­ta noi­te.

No pro­gra­ma non po­día fal­tar a obra dun ga­le­go, nes­te ca­so, An­drés Gaos, cun­ha pe­za que com­pu­xo pa­ra a Ex­po­si­ción Uni­ver­sal de Pa­rís: «Non con­ta­mos con moi­tos au­to­res ga­le­gos, pe­ro te­mos pe­que­nas xoias co­ma es­ta», acla­ra. In­ter­pre­ta­rán ta­mén a Holst, cun­ha sui­te «moi fer­mo­sa, un­ha obra de re­fe­ren­cia pa­ra a mú­si­ca de cor­da». Ade­mais, in­clúen ao ro­mán­tiA co Men­dels­sohn, cun­ha com­po­si­ción de xu­ven­tu­de que é «un­ha obra de ar­te».

Pro­xec­tos

Can­do co­me­za­ron a súa an­dai­na, pu­xé­ron­se co­mo re­to ofre­cer ca­tro gran­des con­cer­tos anuais e in­cluír sem­pre al­gun­ha obra de au­to­res ga­le­gos. A se­guin­te ac­tua­ción te­rá lu­gar en ou­tu­bro, e ne­la con­ta­rán cun con­cer­tis­ta de vio­lon­che­lo que di­ri­xi­rá a or­ques­tra, un­ha ex­pe­rien­cia que Car­ba­llal con­si­de­ra moi «en­ri­que­ce­do­ra». A cuar­ta ac­tua­ción se­rá en de­cem­bro.

ALBERTO LÓ­PEZ

A LU­CA ofre­ceu o seu pri­mei­ro con­cer­to en fe­brei­ro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.