Me­jo­ras en la ca­rre­te­ra que une Ri­bas de Sil con San Xoán de Río

A estrada LUP-5303 une a pro­vin­cia de Lu­go coa de Ou­ren­se, en­tran­do po­lo Con­ce­llo lu­cen­se de Ri­bas de Sil den­de os mu­ni­ci­pios ou­ren­sáns de Castro Cal­de­las e San Juan del Río. É o prin­ci­pal ac­ce­so via­rio a Tor­beo, pa­rro­quia na que se ato­pa a igre­xa ro­má­nic

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Portada -

O acon­di­cio­na­men­to na estrada LU-P-5303, que ta­mén le­va aos Ca­nóns do Sil den­de Cu­be­la e á igre­xa ro­má­ni­ca de San­ta Ma­ría si­tua­da en Tor­beo; dous pun­tos tu­rís­ti­cos de re­fe­ren­cia na Ri­bei­ra Sa­cra, re­ma­tou coa lim­pe­za de cu­ne­tas, aglo­me­ra­do en quen­te e co in­cre­men­to da si­na­li­za­ción en 6,7 qui­ló­me­tros des­ta vía.

O Go­berno da Depu­tación me­llo­rou con 360.000 eu­ros a estrada que une o Con­ce­llo de Ri­bas de Sil coa pro­vin­cia de Ou­ren­se, en­tran­do po­las lo­ca­li­da­des de Castro Cal­de­las e San Juan del Río; ade­mais de ser a vía que co­nec­ta es­ta zo­na da pro­vin­cia cos Ca­nóns do Sil a tra­vés do nú­cleo da Cu­be­la. O Depu­tado de Go­berno In­te­rior e Al­cal­de de Ri­bas de Sil, Mi­guel Ángel So­tue­la Ve­ga, man­ti­vo un en­con­tro cos ve­ci­ños da zo­na pa­ra co­ñe­cer o seu pa­re­cer so­bre o no­vo es­ta­da da vía. Trá­ta­se da LU-P-5303 de San Clo­dio por Tor­beo. O Exe­cu­ti­vo Pro­vin­cial re­ma­tou o arran­xo de 6,7 qui­ló­me­tros des­ta vía. As me­llo­ras exe­cu­tá­ron­se den­de os pun­tos qui­lo­mé­tri­cos 1 ao 2,485; do 3,875 ao 9,100 e do 12,700 ao 16,150. Con­sis­ti­ron na lim­pe­za de cu­ne­tas, acon­di­cio­na­men­to do fir­me con aglo­me­ra­do en quen­te e in­cre­men­to da si­na­li­za­ción ho­ri­zon­tal. So­tue­la Ve­ga ex­pli­cou que “es­ta é un­ha estrada con moi­to trán­si­to, pois une a pro­vin­cia de Lu­go coa de Ou­ren­se, en­tran­do po­lo Con­ce­llo lu­cen­ses de Ri­bas de Sil den­de os mu­ni­ci­pios ou­ren­sáns de Castro Cal­de­las e San Juan del Río. É o prin­ci­pal ac­ce­so via­rio a Tor­beo, pa­rro­quia na que se ato­pa a igre­xa ro­má­ni­ca de San­ta Ma­ría, que da­ta do sécu­lo XII e é un dos pun­tos tu­rís­ti­cos de re­fe­ren­cia no Sur lu­gués; ade­mais de ser ne­xo den­de a al­dea de Cu­be­la cos Ca­nóns do Sil, ou­tro dos bu­ques in­sig­nia da no­sa Co­mar­ca. Po­lo tan­to, creo que con es­tas me­llo­ras con­se­gui­re­mos be­ne­fi­ciar a moi­tos ve­ci­ños e con­tri­buír ao im­pul­so do sec­tor tu­rís­ti­co na Ri­bei­ra Sa­cra”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.