Su­bi­da á Pon­te­no­va 2017

Días 3 e 4 de xu­ño

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - PUBLIRREPORTAXE -

Es­te ano, os días 3 e 4 de xu­ño, ti­vo lu­gar a 6ª Su­bi­da á Pon­te­no­va, en di­to mu­ni­ci­pio da Ma­ri­ña. O even­to reuniu a uns 40 pi­lo­tos e mi­llei­ros de afec­cio­na­dos. O Go­berno da Depu­tación fai un­ha ache­ga á es­cu­da­ría da Pon­te­no­va pa­ra a súa or­ga­ni­za­ción de 7.000 eu­ros den­tro da súa apos­ta po­lo de­por­te do mo­tor co­mo atrac­ti­vo tu­rís­ti­co que pro­mo­ve e di­na­mi­za a eco­no­mía da pro­vin­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.