Ra­li San Froi­lán 2017

21 e 22 de ou­tu­bro

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - PUBLIRREPORTAXE -

O XXXIX Ra­li San Froi­lán, or­ga­ni­za­do po­la Es­cu­de­ría Mi­ño, con­ta co pa­tro­ci­nio prin­ci­pal do Go­berno da Depu­tación, que ache­ga 32.000 eu­ros pa­ra a ce­le­bra­ción des­ta pro­ba de­por­ti­va, con­so­li­da­da no ca­len­da­rio au­to­mo­bi­lís­ti­co, que reúne a mi­llei­ros de afec­cio­na­dos ao mun­do do mo­tor. Es­ta com­pe­ti­ción au­to­mo­bi­lís­ti­ca é un­ha das máis pres­ti­xio­sas non só da no­sa pro­vin­cia, se­nón ta­mén a ni­vel ga­le­go e es­ta­tal. Den­de que se ce­le­brou por pri­mei­ra vez no ano 1978 con­gre­ga a mi­llei­ros de afec­cio­na­dos no mes de ou­tu­bro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.