Ra­li A Ulloa 2017

11 e 12 de no­vem­bro

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - PUBLIRREPORTAXE -

O X Ra­li Co­mar­ca da Ulloa, or­ga­ni­za­do po­la Es­cu­da­ría A Ulloa, con­ta co pa­tro­ci­nio prin­ci­pal do Go­berno da Depu­tación que ache­ga 24.000 eu­ros pa­ra a súa or­ga­ni­za­ción.

A pro­ba reúne a uns 100 pi­lo­tos de to­da Ga­li­cia e in­clu­so de As­tu­rias ou León, po­ñen­do en va­lor a ri­que­za tu­rís­ti­ca da pro­vin­cia e di­na­mi­zan­do a eco­no­mía, pois nes­ta ci­ta par­ti­ci­pan cen­tos de afec­cio­na­dos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.