Vo­lan­te Depu­tación

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - PUBLIRREPORTAXE -

O Vo­lan­te Depu­tación é un­ha ac­ti­vi­da­de for­ma­ti­va que or­ga­ni­za o Go­berno da Depu­tación pa­ra ache­gar o mun­do da com­pe­ti­ción au­to­mo­bi­lís­ti­ca aos afec­cio­na­dos lu­cen­ses. Con­ta cun­ha ache­ga pro­vin­cial de 17.000 eu­ros. Nes­ta ini­cia­ti­va, po­den par­ti­ci­par to­dos os lu­cen­ses in­tere­sa­dos de xei­to to­tal­men­te gra­tuí­to. O ven­ce­dor do Vo­lan­te Depu­tación dispu­ta o Ra­li San Froi­lán con to­dos os gas­tos pa­gos, rea­li­zan­do test do vehícu­lo de com­pe­ti­ción, ades­tra­men­tos da pro­ba e o pro­pio ra­li to­tal­men­te de bal­de, gra­zas ao apoio do Go­berno da Depu­tación.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.