«É un­ha xor­na­da en­tre ami­gos»

O re­xi­dor mu­ni­ci­pal amó­sa­se ilu­sio­na­do e op­ti­mis­ta de ca­ra ás fes­tas de San Cristóbal

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - San Cristóbal En Riotorto - A. C. / M.C.

Rio­tor­to fes­te­xa o seu San Cris­to­vo cun sábado cheo de even­tos, al­gúns máis tra­di­cio­nais e ou­tros máis mo­der­nos. O día de ho­xe su­pón o co­lo­fón aos me­ses de pre­pa­ra­ción pre­vios ás fes­tas pa­tro­nais do mu­ni­ci­pio lu­cen­se. Des­te mo­do, o al­cal­de do mes­mo, Cle­men­te Igle­sias, fi­xo un­ha va­lo­ra­ción po­si­ti­va so­bre o es­for­zo em­pre­ga­do po­los ra­pa­ces da or­ga­ni­za­ción, so­bre o apoio do pro­pio con­ce­llo, e amo­sou a súa sa­tis­fac­ción so­bre os re­sul­ta­dos aca­da­dos. Amais, si­na­lou a po­pu­lar ben­di­ción de vehícu­los co­ma un dos pun­tos de maior in­tere­se das fes­tas, así co­ma a ac­tua­ción do hu­mo­ris­ta Xo­sé Tou­ri­ñán, que po­ñe­rá o pe­che ás fes­tas rio­tor­ten­ses.

—Que pre­vi­sións te­ñen no Con­ce­llo de ca­ra a es­te San Cris­to­vo?

— É un­ha das fes­tas máis im­por­tan­tes do mu­ni­ci­pio, pa­trón de to­dos os con­du­to­res, po­lo que agar­da­mos que se­xa un éxi­to. A ben­di­ción de vehícu­los é o mo­men­to máis emo­cio­nan­te da fes­ta. É un día on­de Rio­tor­to es­tá cheo de vi­si­tan­tes e tu­ris­tas que aco­den a pa­sar es­te día con­nos­co. Ade­mais agár­da­se bo tem­po, o que fa­ci­li­ta­rá un­ha maior par­ti­ci­pa­ción.

—Co­mo trans­co­rreu a or­ga­ni­za­ción das fes­tas du­ran­te os me­ses pre­vios?

— Es­te ano, a co­mi­sión de fes­tas es­tá for­ma­da por cin­co ra­pa­ces do po­bo, que tra­ba­lla­ron moi­to du­ran­te to­do o ano pa­ra con­se­guir or­ga­ni­zar es­te even­to. O Con­ce­llo co­la­bo­ra coa co­mi­de sión de fes­tas na or­ga­ni­za­ción e ta­mén apor­tan­do un­ha can­ti­da­de económica pa­ra axu­dar a fi­nan­ciar os cus­tos. A ver­da- é que lles es­tou moi agra­de­ci­do po­lo tra­ba­llo que rea­li­za­ron, con ga­nas e es­for­zo con­se­gui­ron con­tra­tar un­has boas or- ques­tras e fa­cer un­ha moi boa fes­ta. Pa­ra o ano que ven xa te­mos bus­ca­da un­ha no­va co­mi­sión pa­ra or­ga­ni­zar os fes­te­xos.

—Que cre vos­te­de que é o que máis lle gus­ta do San Cris­to­vo á xen­te de Rio­tor­to?

—Eu di­ría que a ben­di­ción dos vehícu­los, que é o máis tra­di­cio­nal das fes­tas, e lo­go ta­mén é cer­to que pa­sar un­ha xor­na­da en­tre ami­gos, fa­mi­lia­res e ve­ci­ños é un­ha das cou­sas que máis se va­lo­ran.

—Que ac­ti­vi­da­de o ac­ti­vi­da­des des­ta­ca­ría?

—Creo que a ac­ti­vi­da­de es­te­lar des­tas fes­tas vai ser a ac­tua­ción do hu­mo­ris­ta Xo­sé An­to­nio Tou­ri­ñán, ho­xe en­torno á un­ha da ma­dru­ga­da, pe­ro sen des­pre­zar tam­pou­co a ac­tua­ción das or­ques­tras que trou­xo a co­mi­sión.

FO­TO FÉLIX LU­NA

Cle­men­te Igle­sias, al­cal­de de Rio­tor­to

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.