«Hai que man­ter a uni­da­de»

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Festival Do Viño Da Ribeira Sacra - LUIS CON­DE

Opre­si­den­te do con­se­llo re­gu­la­dor, Jo­sé Ma­nuel Ro­drí­guez, des­ta­ca a im­por­tan­cia de ce­le­brar es­ta Fes­ta do Vi­ño da Ri­bei­ra Sa­cra, xa que su­pón dar a co­ñe­cer o pro­du­to dun xei­to di­fe­ren­te ao que se fai nas fei­ras. Con­si­de­ra o Pa­seo do Ma­le­cón co­mo o es­pa­zo idó­neo pa­ra ce­le­brar es­te cer­ta­me.

—¿Cal é o ob­xec­ti­vo da fes­ta?

—Dar a co­ñe­cer o pro­du­to e fa­ce­lo dun­ha ma­nei­ra di­fe­ren­te. Te­re­mos un es­pa­zo pe­cha­do pa­ra as ade­gas.

—¿Que vi­ños es­ta­rán?

—Es­ta­rán pre­sen­tes ade­gas das dis­tin­tas sub­zo­nas da Ri­bei­ra Sa­cra. O 80% dos vi­ños que se ela­bo­ran aquí es­ta­rán na fes­ta. Lo­go con­ta­re­mos cun es­pa­zo pa­ra ar­te­sa­nía, con­cer­tos e pa­ra de­gus­tar un­has boas vian­das cos vi­ños.

—¿Por que eli­xi­ron es­ta da­ta pa­ra ce­le­brar o cer­ta­me?

—Con­si­de­ra­mos me­dia­dos de xu­llo, por­que é un es­pa­zo tem­po­ral in­ter­me­dio, que non in­ter­fi­re nou­tro ti­po de ac­tos. Is­to fai que a xen­te acu­da a es­ta fes­ta con máis fa­ci­li­da­de pa­ra ca­tar os no­sos vi­ños. Hai que pen­sar que is­to cam­biou moi­to con res­pec­to a hai vin­te anos. Re­cor­do can­do ce­le­bra­ba­mos a mos­tra na ex­pla­na­da da Com­pa­ñía ti­ve­mos que re­cu­rrir a un cá­te­ri­ng de Lu­go pa­ra a co­mi­da do con­se­llo re­gu­la­dor, por­que aquí non ha­bía quen a fi­xe­se. Ho­xe xa non é así.

—¿Go­za de saú­de a de­no­mi­na­ción e ori­xe?

—Vi­ve un bo mo­men­to. Ac­tual­men­te, o vi­ño vén­de­se a uns pre­zos ra­zoa­bles, e es­ta­mos tra­ba­llan­do pa­ra que vaian subin­do.

—¿Que ob­xec­ti­vos ten pa­ra os vin­dei­ros ca­tro anos co­mo pre­si­den­te do con­se­llo?

—O im­por­tan­te é man­ter a li­ña de uni­da­de que ten o sec­tor, res­pec­tan­do as dis­tin­tas sen­si­bi­li­da­des que hai. O gru­po que re­xe­rá o con­se­llo re­gu­la­dor es­tá com­pos­to por eses gru­pos, po­lo que o máis im­por­tan­te é que is­to se ve­xa co­mo par­te dun to­do co­mún e non co­mo inimi­gos. To­dos so­mos par­tí­ci­pes dun es­pa­zo co­mún, que é a Ri­bei­ra Sa­cra.

—¿Que men­sa­xe lle tras­la­da aos lec­to­res?

—Con­ví­doos a que se ache­guen es­tes días a Mon­for­te pa­ra go­zar dos ma­ra­bi­llo­sos vi­ños que te­mos. É un mo­men­to ade­cua­do pa­ra que po­dan go­zar da Ri­bei­ra Sa­cra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.