O PLAN ÚNI­CO

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - News -

An­te es­tas cir­cuns­tan­cias e cons­cien­tes da im­por­tan­cia que te­ñen pa­ra os lu­cen­ses es­tes in­ves­ti­men­tos, o Go­berno Pro­vin­cial, ade­mais de in­cre­men­tar no­ta­ble­men­te o POS ( Plan de Obras e Ser­vi­zos), ofre­ce gra­tis a to­dos os Con­ce­llos, plans de fo­men­to de em­pre­go, co­mo o DEPUem­pre­go, de be­nes­tar, co­mo o Ser­vi­cio a do­mi­ci­lio ou Te­le­asis­ten­cia gra­tuí­ta ade­mais das axu­das de Cultura, Deportes ou Tu­ris­mo.

Pa­ra fa­cer fron­te a es­tas ne­ce­si­da­des, o Go­berno Pro­vin­cial em­pre­ga fon­dos pro­pios da Depu­tación ou da Unión Eu­ro­pea, bus­can­do no­vas fór­mu­las de financiación que per­mi­tan asis­tir por igual aos ve­ci­ños dos 67 Con­ce­llos.

Por ou­tro la­do, o Go­berno Pro­vin­cial ga­ran­te un­ha dis­tri­bu­ción equi­ta­ti­va dos fon­dos xa que se con­ce­den en ba­se a ca­tro cri­te­rios to­tal­men­te ob­xec­ti­vos apro­ba­dos po­la FE­GAMP: su­per­fi­cie, po­boa­ción, en­ti­da­des de po­boa­ción e ín­di­ce de en­ve­lle­ce­men­to, cun má­xi­mo de 500.000 eu­ros e un mí­ni­mo de 150.000 eu­ros por mu­ni­ci­pio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.