NOVIDADES E MELLORAS

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - News -

A pri­me­ria no­vi­da­de con res­pec­to ó 2016 é o in­cre­men­to den­de os 10 mi­llóns ata os 20 mi­llóns de eu­ros nos fon­dos que a Depu­tación de Lu­go ofre­cía a to­dos os Con­ce­llos. Por ou­tra ban­da, co­mo mí­ni­mo un 50% dos fon­dos que re­ci­ba ca­da un dos Con­ce­llos, te­ñen que des­ti­nar­se a no­vos in­ves­ti­men­tos li­mi­tan­do ade­mais, as axu­das pa­ra gas­tos co­rren­tes.

O mo­ti­vo des­ta decisión adop­ta­da po­lo Go­berno pro­vin­cial res­pon­de ó ob­xec­ti­vo de reac­ti­var a eco­no­mía da pro­vin­cia, po­ten­cian­do des­te xei­to, a financiación de no­vas in­fraes­truc­tu­ras, e fa­vo­re­cen­do a crea­ción de em­pre­go e be­nes­tar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.