DIS­TRI­BU­CIÓN DOS FON­DOS DO PLAN ÚNI­CO

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - News -

13,6 MI­LLÓNS PA­RA 266 OBRAS.

O 70% dos 20 mi­llóns de eu­ros de fon­dos do PLAN ÚNI­CO, des­ti­na­ran­se a in­ves­ti­men­tos nos 67 Con­ce­llos da pro­vin­cia per­mi­tin­do a exe­cu­ción de 266 obras e xe­ran­do ou man­ten­do un mí­ni­mo de 930 postos de tra­ba­llo pa­ra a súa rea­li­za­ción.

ATEN­CIÓN A 3.000 MAIO­RES.

A tra­vés do Ser­vi­zo a do­mi­ci­lio a per­soas non de­pen­den­tes, vai­se pres­tar aten­ción a ca­se 3.000 per­soas ás que non aten­de a Xun­ta de Ga­li­cia des­ti­nan­do 1,8 mi­llóns de eu­ros dos fon­dos do PLAN ÚNI­CO. Ó mes­mo tem­po, es­ta­se a xe­rar em­pre­go coa con­tra­ta­ción de 155 pro­fe­sio­nais des­ti­na­dos a pres­tar es­te ser­vi­zo.

CREARANSE 470 NO­VOS EM­PRE­GOS.

Aos 155 tra­ba­lla­do­res que pres­ta­rán o Ser­vi­zo a do­mi­ci­lio, hai que su­mar a con­tra­ta­ción de ou­tros 315 tra­ba­lla­do­res máis que re­for­za­rán os ser­vi­zos mu­ni­ci­pais nos Con­ce­llos que O Go­berno da Depu­tación asu­mi­rá con 3,6 mi­llóns de eu­ros a tra­vés do DEPUem­pre­go.

ATEN­CIÓN Ó TU­RIS­MO.

A Depu­tación co­la­bo­ra­rá con 71 ci­tas tu­rís­ti­cas e gas­tro­nó­mi­cas pa­ra di­na­mi­zar a eco­no­mía lo­cal de 52 Con­ce­llos con 330.000 eu­ros do PLAN ÚNI­CO. Nes­te or­za­men­to, non se in­clúen ou­tras ini­cia­ti­vas ta­mén da pro­pia Depu­tación co­mo o Plan es­tra­té­xi­co de Tu­ris­mo (300.000 eu­ros), a pro­mo­ción dos ca­tro xeo­des­ti­nos (100.000 eu­ros), os ca­ta­ma­ráns ou o pri­mei­ro fes­ti­val de mú­si­ca internacional na Ri­bei­ra Sa­cra que te­ñen un or­za­men­to pro­pio, en­tre ou­tras moi­tas

AXU­DAS PA­RA 119 AC­TI­VI­DA­DES CUL­TU­RAIS.

Xun­to coa co­la­bo­ra­ción co te­ci­do aso­cia­ti­vo cul­tu­ral da pro­vin­cia, co PLAN ÚNI­CO o Go­berno Pro­vin­cial ache­ga 339.000 eu­ros pa­ra o desen­vol­ve­men­to de 119 ac­ti­vi­da­des cul­tu­rais en 46 Con­ce­llos da Pro­vin­cia.

AXU­DAS PA­RA 78 AC­TI­VI­DA­DES DE­POR­TI­VAS.

A Depu­tación ta­mén co­la­bo­ra­rá con es­te plan no desen­vol­ve­men­to de 78 ini­cia­ti­vas de­por­ti­vas en 42 Con­ce­llos. A de Lu­go é ho­xe a Depu­tación que máis in­vis­te en deportes, man­ten­do co­la­bo­ra­cións con to­dos os clu­bes e un­ha am­pla ac­ti­vi­da­de nes­te ei­do tan re­que­ri­da po­los Con­ce­llos nos que o in­ves­ti­men­to do tem­po dos máis pe­que­nos en ac­ti­vi­da­des de­por­ti­vas é moi apre­cia­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.