La nue­va tem­po­ra­da A Pon­te­no­va apues­ta por el pa­ti­na­je y el fút­bol ocho

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Escolas Deportivas - J.A. A PON­TE­NO­VA

«O de­por­te cons­ti­túe un­ha ac­ti­vi­da­de de gran­de im­por­tan­cia e re­le­van­cia nas so­cie­da­des mo­der­nas. Asó­cia­se di­rec­ta­men­te a un mo­do de vi­da sau­da­ble co que se con­tri­búe á me­llo­ra das pro­pias con­di­cións fí­si­cas así co­mo a va­lo­res de su­pera­ción, loi­ta e res­pec­to aos de­mais. Po­lo tan­to, den­de o Con­ce­llo com­prá­ce­nos se­guir con­tri­buín­do ao seu fo­men­to en­tre os mais no­vos da man das es­co­las de­por­ti­vas mu­ni­ci­pais», la fra­se es de Isa­bel Cou­to Gon­zá­lez, pri­me­ra te­nien­te de al­cal­de y con­ce­jal de­le- ga­da de Be­nes­tar So­cial de A Pon­te­no­va y re­su­me la fi­lo­so­fía del Con­ce­llo y su apues­ta por las es­cue­las de­por­ti­vas, que en A Pon­te­no­va dis­cu­rren de oc­tu­bre a mar­zo.

Aho­ra es­tán pla­ni­fi­can­do la nue­va tem­po­ra­da, en la que vol­ve­rá a ha­ber dos mo­da­li­da­des de­por­ti­vas: pa­ti­na­je y fút­bol 8. Aun­que la ofer­ta es su­pe­rior, son es­tos los de­por­tes por los que se de­can­tan en A Pon­te­no­va. Ca­da una cuen­ta con una vein­te­na de alum­nos, de 4 a 12 años. La ma­trí­cu­la cues­ta 40 eu­ros al año, por dos ho­ras de cla­se a la se­ma­na en el ca­so del pa­ti­na­je y cua­tro en el del fút­bol 8.

Alum­nos de pa­ti­na­je de las es­cue­las de­por­ti­vas de A Pon­te­no­va.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.