«Gra­va­rei o meu pri­mei­ro sin­gle a fi­nais des­te mes»

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - O Novo Cantante -

Se to­do sae se­gun­do o pre­vis­to, Edgar Bao gra­va­rá o seu pri­mei­ro sin­gle nun­has se­ma­nas pa­ra que no mes de de­cem­bro es­té no mer­ca­do. —Can­do gra­va­rás o teu pri­mei­ro sin­gle?

—Te­ño to­do pre­pa­ra­da pa­ra gra­va­lo a fi­nais de ou­tu­bro, prin­ci­pios de no­vem­bro. —Can­do o po­de­re­mos mer­car?

—Se to­do sae ben, en de­cem­bro.

—Co­mo se ti­tu­la­rá o te­ma?

—«Tan so­lo».

— Ca­les son os teus prin­ci­pais apoios?

—A mi­ña fa­mi­lia en xe­ral, pe­ro te­ño que re­co­ñe­cer que mi­ña nai xo­ga un pa­pel fun­da­men­tal na mi­ña carreira pro­fe­sio­nal. —Al­gún agra­de­ce­men­to es­pe­cial...

—Aos meus fans. Sen eles is­to non se­ría po­si­ble. Te­ño moi­tos se­gui­do­res en Amé­ri­ca La­ti­na e en moi­tas provincias de Es­pa­ña. —Tes pen­sa­do fa­cer al­gun­ha xi­ra?

—Si. Te­ño en men­te fa­cer un­ha xi­ra por va­rios paí­ses de Amé­ri­ca La­ti­na e por va­rias provincias de to­da Es­pa­ña.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.