«In­ves­ti­mos no re­cin­to fei­ral uns 25.000 eu­ros»

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Feria -

Ar­man­do Cas­to­sa des­ta­ca as obras que es­tán le­van­do a ca­bo no re­cin­to fei­ral pa­ra acon­di­cio­na­las de ca­ra a fei­ra da ma­qui­na­ria que se ce­le­bra ca­da mes de abril.

—¿Can­to in­vis­ten nes­ta ac­tua­ción no re­cin­to fei­ral?

—Es­ta­mos fa­lan­do duns 25.000 eu­ros. Con es­ta obra re­mo­za­mos va­rias par­tes do re­cin­to, dan­do un pa­so máis ca­ra a súa mo­der­ni­za­ción.

—¿Can­do se­rá reali­da­de o no­vo alu­mea­do ar­tís­ti­co?

—Pre­ten­de­mos inau­gu­ra­lo no Na­dal. Es­ta ac­tua­ción fai­na o obra­doi­ro de em­pre­go, que ade­mais es­tá tra­ba­llan­do en cues­tións re­la­cio­na­das cun plan de afo­rro ener­xé­ti­co. Es­ta­mos a pi­ques de li­ci­tar ac­tua­cións por va­lor de 400.000 eu­ros, que se­rán no­vas obras de alu­mea­do pú­bli­co e acon­di­cio­na­men­to de vías pú­bli­cas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.