O or­ga­nis­mo pro­vin­cial pre­ten­de ase­gu­rar a es­ta­bi­li­da­de la­bo­ral

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial1 - - Pesca Y Marisqueo -

En­tre os cri­te­rios que se te­ñen en con­ta para a con­ce­sión des­tas axu­das es­tán: du­ra­ción do con­tra­to e pers­pec­ti­vas de con­ti­nui­da­de do tra­ba­lla­dor ao re­ma­te da sub­ven­ción, o per­fil pro­fe­sio­nal da per­soa a con­tra­tar, o nú­me­ro de tra­ba­lla­do­res ac­tuais da em­pre­sa ou o con­ce­llo. Des­te mo­do, a Depu­tación pre­ten­de ase­gu­rar a es­ta­bi­li­da­de des­tes em­pre­gos. Na co­mar­ca xa fo­ron no­ve os con­tra­tos in­de­fi­ni­dos crea­dos ao abei­ro do PEL-Pe­mes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.